Title: Vliv derivace koryta na společenstvo ryb v pstruhovém úseku řeky Otavy
Other Titles: Effect of channel derivation on fish communities in the trout zone of the Otava river
Authors: Milota, David
Advisor: Vlach Pavel, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40441
Keywords: ichtyocenóza;otava;substrát;mesohabitaty
Keywords in different language: fish communities;otava river;substrate;mesohabitats
Abstract: V práci je dokazován vliv derivace říčního koryta na společenstvo ryb na základě analýzy ichtyofauny a substrátu dna na třech různě derivovaných říčních profilech řeky Otavy v podhůří Šumavy. Ichtyologickým průzkumem byl zjištěn jeden druh mihule, mihule potoční (Lampetra planeri) a třech druhů ryb: pstruh obecný f. potoční (Salmo trutta m. fario), siven americký (Salvenius fontinalis) a vranka obecná (Cottus gobio). Byla dokázána odlišnost ichtyofauny derivovaného úseku od úseku nederivovaného a částečně derivovaného. Dále byla prokázána odlišnost rozložení substrátových mesohabitů v rámci těchto profilů.
Abstract in different language: The effect of riverbed derivation on fish communities of the Otava River is evaluated in this work. It is based on the analysis of fish communities and the bottom substrate on three differently derived river profiles of the Otava River in the Šumava foothills. Ichtyological research revealed one species of lamprey, the brook lamprey (Lampetra planeri) and three fish species: brown trout (Salmo trutta m. Fario), brook trout (Salvenius fontinalis) and common bullhead (Cottus gobio). The difference in fish communities of the derivated stretch and the non-derivated stretch and partially-derived stretch was demonstrated. Also the difference in distribution of substrate mesohabitats was proven within these profiles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
david_milota_BP.pdfPlný text práce967,96 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Milota.pdfPrůběh obhajoby práce136,31 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_oponent_MILOTA.pdfPosudek oponenta práce565,73 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_vedouci_MILOTA.pdfPosudek vedoucího práce442,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40441

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.