Title: Právo stavby
Other Titles: Right of superficies
Authors: Pauly, Michael
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Pelech Josef, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40513
Keywords: právo stavby;superficies solo cedit;věcná práva;stavebník;vlastník pozemku;pozemek;stavba
Keywords in different language: right of superficies;superficies solo cedit;rights in rem;bulider;owner of the tract of land;land;building
Abstract: Diplomová práce se zabývá staronovým institutem práva stavby, který do právního řádu České republiky opětovně přináší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Z důvodu přehlednosti a systematiky se autor této práce rozhodl pro koncepční uspořádání celého tématu do čtyř základních kapitol. První z nich obsahuje vymezení základního pojmosloví a historickoprávní vývoj práva stavby. Druha kapitola je následně věnována způsobům nabývání práva stavby a jeho vzniku. Ve třetí kapitole je konkretizován obsah vztahu vlastníka pozemku a stavebníka, tedy jaká práva a povinnosti z právního institutu práva stavby plynou. Poslední z kapitol se zabývá pozbýváním práva stavby a jeho relativním a absolutním zánikem. Cílem této práce je komplexní analýza institutu práva stavby. V souvislosti s takovou je pak nezbytné osvětlení základních úskalí práva stavby, jelikož ačkoliv je právo stavby institutem staronovým, vyvstává, při nejmenším alespoň v teoretické rovině, celá řada sporných otázek, na které stále existují nejednotné názory. Z takového důvodu je cílem práce rovněž alespoň ve většině případů, v nichž jednotný názor neexistuje, poskytnout komparaci těchto různých názorů a zároveň též poskytnout názor vlastní.
Abstract in different language: The thesis is focused on a legal institute, which is the right of superficies in accordance with Act No. 89/2012 Coll, the Civil Code, as amended. For reasons of clarity and systematics, the author of this thesis decided to divide the whole thesis into four main chapters, which are: the concept and historical roots of right of superficies, the acquisition of right of superficies, specification of the content of the relationship between the owner of the tract of land and the builder and cession of the right of superficies. The goal of this work is a comprehensive analysis of the institute of right of superficies. In connection with such analysis, it is necessary to explain the main problems of the right of superficies which arise, although the right of superficies is a well-known ancient institute. There are, at least on theoretical level, several disputable issues on which there is not an undifferentiated doctrinal opinion in place. For this reason, it also remains, at least in the majority of cases where there is no consistent doctrinal opinion in place, the objective of the thesis to provide a comparison of these opinions, as well as to provide the opinion of the author.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-MP-Pravo stavby.pdfPlný text práce716,74 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Pauly M..pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Pauly M..pdfPosudek vedoucího práce287,96 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Pauly M..pdfPrůběh obhajoby práce285,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40513

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.