Title: Industriál- Praktická práce
Other Titles: Industrial- practical works
Authors: Závišková, Andrea
Advisor: Souček, Jan
Referee: Poláček, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4053
Keywords: industriální architektura;továrna;průmysl;kubismus;abstrakce;minimalismus
Keywords in different language: industrial architecture;factory;industry;cubism;abstraction;minimalism
Abstract: Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit cyklus tří velkoformátových obrazů inspirovaných konkrétní průmyslovou stavbou. Pro inspiraci jsem si vybrala továrnu Karla Trnky, dnes Továrna NO. 8 v Humpolci. Výsledkem mé tvorby jsou tři velkoformátové rytiny o rozměrech 200 x 120 cm inspirované interiérem této stavby. Doprovodná teoretická část mé bakalářské práce je nástinem mého hledání inspirace a paralel (vizuálních, obsahových a myšlenkových). Především se zaměřuji na vymezení pojmu industriál, shrnuji informace o současném stavu industriálních staveb a přístupu k nim a uvádím některé instituce a aktivity v této oblasti. Dále se zaobírám vybranými umělci, v jejichž tvorbě se industriální náměty objevují. V neposlední řadě se zaměřuji na zdroje své inspirace a průběh tvorby.
Abstract in different language: The target of this work was to create a series of five up to six paintings inspired by a particular industrial building. I chose Factory No. 8 in Humpolec and created three drawings on plexiglas in size 200 x 120 cm inspired by the interiors of this building. In the accompanying theoretical part I define the term ?industrial?, I summarize information about the actual state of industrial constructions and approach to them and I name some institutions and activities in this area. I also mention some selected artists in whose work industrial themes can be found. In the next chapter, I define sources of my inspiration, I describe the process of realizing and each sigle drawing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrea_Zaviskova-Industrial.pdfPlný text práce4,73 MBAdobe PDFView/Open
Zaviskova Andrea - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Zaviskova Andrea - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce341,38 kBAdobe PDFView/Open
Zaviskova Andrea - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce261,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.