Title: Nástroj pro analýzu rizik v systémech řízení kvality
Other Titles: Risk analysis tool for quality management systems
Authors: Trubač, Jan
Advisor: Steiner František, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Tupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40685
Keywords: systémy managementu kvality;management rizik;nástroj pro řízení rizik;kvalita;proces;procesní přístup;excel;visual basic
Keywords in different language: quality management system;risk management;risk management tool;quality;process;process approach;excel;visual basic
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou systémů řízení kvality a systémů řízení rizik. Jejím hlavním cílem je vytvořit nástroj pro řízení rizik na základě požadavků normy ISO 9001:2015. Řešení jednotlivých bodů zadání je rozděleno na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje přehled principů a pojmů uplatňujících se v systémech řízení kvality a v systémech řízení rizik. V této části je také obsažena analýza požadavků na řízení rizik vyplývající z nové revize normy ISO 9001:2015. Praktickou část tvoří samostatná kapitola zabývající se možnostmi řešení, vývojem a funkcemi zmiňovaného nástroje.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the issue of quality management systems and risk management systems. Its main goal is to create a risk management tool based on the requirements of the ISO 9001:2015 standard. The solution of individual assignment points is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains an overview of the principles and concepts applied in quality management systems and risk management systems. In this part, there is also the analysis of risk management requirements resulting from the new revision of the ISO 9001:2015 standard. The practical part consists of a separate chapter dealing with the possibilities of solutions, development and functions of the risk management tool.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nastroj pro analyzu rizik v systemech rizeni kvality.pdfPlný text práce4,33 MBAdobe PDFView/Open
082258_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce940,77 kBAdobe PDFView/Open
082258_oponent.pdfPosudek oponenta práce989,62 kBAdobe PDFView/Open
082258_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce59,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40685

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.