Title: Úskalí práce s loutkou v pozici učitele MŠ
Other Titles: The pitfalls of working with a puppet in the position of a teacher of the kindergarten
Authors: Konopíková, Anna
Advisor: Černík Roman, Mgr. et MgA.
Referee: Černíková Marie, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40745
Keywords: mateřská škola;loutka;předmět;předškolní věk;hra;práce s loutkou;pedagog;komunikační prostředek
Keywords in different language: kindergarten;puppet;subject;preschool age;game;work with a puppet;pedagogue;means of communication
Abstract: Tato bakalářská práce v teoretické části seznamuje s loutkou, od co je loutka, hračka, přes rozdělení a funkce až po historii loutky. Dále nabízí přehled o dítěti a loutce, jak si s nimi hraje v předškolním věku, jak ji vnímá a navazuje na využití loutek v mateřské škole, jak s nimi pracuje pedagog a jak prostřednictvím loutky lze komunikovat s dětmi. Druhá část bakalářské práce, praktická část, popisuje kvantitativní výzkum, ve kterém se zjišťovalo formou dotazníkového šetření, jak využívají pedagogové loutky ve své praxi, jaká úskalí to obnáší.
Abstract in different language: This bachelor thesis in the theoretical part introduces the puppet, from what is puppet, toy, through division and function to the history of the puppet. It also offers an overview of the child and the puppeteer, how he plays with them in pre-school age, how he perceives it, and how to use the puppets at the kindergarten, how the teacher works with them and how they can interact with children through puppets. The second part of the bachelor's thesis, the practical part, describes quantitative research, in which it was determined in the form of a questionnaire survey, how teachers use puppets in their practice, what pitfalls it entails.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Konopikova.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Konopikova Anna VP.pdfPosudek vedoucího práce5,14 MBAdobe PDFView/Open
Konopikova Anna OP.pdfPosudek oponenta práce89,03 kBAdobe PDFView/Open
Konopikova Anna O.pdfPrůběh obhajoby práce835,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40745

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.