Title: Překlad idiomů v českých titulcích v britských a amerických filmech
Other Titles: Translation of idioms in Czech subtitles to British and American films
Authors: Pelouchová, Anna
Advisor: Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40809
Keywords: idiomy;překlad;titulky;filmy;frazeologie;sémantika;lexikologie
Keywords in different language: idioms;translation;subtitles;films;phraseology;semantics;lexicology
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou překladu idiomů v titulcích filmů. Zaměřuje se na rozbor přístupů k překladu profesionálních a amatérských překladatelů a jejich kvalitu. Hlavním předpokladem je, že amatérští překladatelé častěji špatně pochopí význam idiomů a že je v překladu vynechají častěji než překladatelé profesionální. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol; teoretická část, metodologie výzkumu a analýza překladů. Teoretická část je zaměřena na informace, které jsou potřebné k provedení analýzy. Metodologie výzkumu zahrnuje metody, které byly využity pro sesbírání dat a výzkum. V samotné analýze je rozebráno a okomentováno sto tři idiomů s ohledem na jejich význam, kontext a způsob, jakým byly přeloženy. Prvotní předpoklad byl potvrzen, protože amatérští překladatelé opravdu častěji idiomy špatně pochopí a místo překladu je raději odstraní. Práce navíc ukázala, která metoda je oběma skupinami nejčastěji používaná.
Abstract in different language: This thesis deals with the problem of translation of idioms in film subtitles. It aims to study different approaches and quality of translation done by a professional translator and by amateur ones. The primary presupposition is that idioms are more misunderstood and wrongly translated by amateur translators than by professionals. This work is divided in into three main parts; theoretical background, analysis methodology, and analysis of translations. The theoretical background introduces the knowledge crucial for the analysis. Analysis methodology includes the methods necessary for the research. In the analysis of translations a hundred and three idioms are commented in terms of their meaning, context, and the way they were translated. The initial presupposition was also confirmed as idioms are truly more misunderstood by amateur translators and therefore more frequently omitted by them. The research also showed which method is the most used by both type of translators.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Pelouchova.pdfPlný text práce682,39 kBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Stas_Pelouchova.pdfPosudek vedoucího práce153,15 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Tollet_Pelouchova.pdfPosudek oponenta práce138,61 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Pelouchova.pdfPrůběh obhajoby práce390,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40809

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.