Název: Chajalim bodedim - vojáci bez rodinného zázemí v Izraelských obranných silách
Další názvy: Chayalim Bodedim - "Lone Soldiers" in the Israel Defense Forces
Autoři: Rácz, Erik
Vedoucí práce/školitel: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Oponent: Křížek Daniel, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40821
Klíčová slova: osamělí vojáci;osamělý voják;idf;izraelské obranné síly;cizinecká legie;válka;služba v armádě;povinná vojenská služba;terorismus;speciální jednotky;asymetrická válka;izrael;palestina;arabsko-izraelský konflikt;izraelsko-palestinský konflikt;judaismus;židé;izraelci;čerkesové;irgun;hagana;bejtar;židovská legie;vladimír žabotinský;david ben gurion;jicchak ben cvi;pogrom;židovští konvertité;izraelské občanství;zákon o návratu;ultraortodoxní židé;etiopští židé;ješiva;michael levin
Klíčová slova v dalším jazyce: lone soldiers;lone soldier;idf;israel defense forces;french foreign legion;war;military service;conscription;terrorism;special forces;asymmetric warfare;israel;palestine;arab-israeli conflict;israeli-palestinian conflict;judaism;jews;israelis;circassians;irgun;haganah;beitar;jewish legion;ze'ev jabotinsky;david ben-gurion;yitzhak ben-zvi;pogrom;converts to judaism;israeli citizenship;law of return;ultra-orthodox jews;beta israel;ethiopian jews;yeshiva;michael levin
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce je vnést do českého prostředí doposud neznámý pojem - osamělý voják. Osamělým vojákem je muž nebo žena sloužící v Izraelských obranných silách bez bezprostřední rodiny v Izraeli. Práce popisuje všechny důležité body na cestě osamělého vojáka, od jeho prvních kroků před odvodem do armády, po jeho službu, až k čestnému odchodu z armády do civilního života. Není zapomenuto ani na organizace, podporu vojáků a právní postavení jejich rodičů. Důraz je také kladen na informace o sebevraždách a pandemii covidu-19. V závěru jsou uvedeny výsledky dotazníkového výzkumu. Dotazníkový výzkum byl proveden autorem práce ve spolupráci s haifskou organizací Jachad. Všichni respondenti z Izraelských obranných sil byli dotazováni anonymně.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this bachelor thesis is to make term Lone Soldier more visible within a Czech society. It was hitherto unknown term in the Czech Republic. The definition of a Lone Soldier is a man or woman in the Israel Defense Forces without immediate family in Israel. Thesis describes all important points from their way to the army, in the army and their life after military discharge. Organizations, assistance for Lone Soldiers and legal status for parents to lone soldiers are not forgotten. Emphasis is also placed on information about suicides and the coronavirus pandemic. In the end of the thesis are the results of the questionnaire survey. Questionnaire survey was conducted by author with cooperation of organization Yahad. All respondents from the Israel Defense Forces were surveyed anonymously.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Erik_Racz_Lone_Soldiers.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Racz.PDFPrůběh obhajoby práce41,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Racz V.PDFPosudek vedoucího práce218,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Racz O.PDFPosudek oponenta práce146,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40821

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.