Title: Výuka intonace na 2. stupni základní školy
Other Titles: Teaching intonation at the second grade of elementary school
Authors: Trkovská, Adéla
Advisor: Feiferlíková Romana, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Aschenbrenner Vít, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40845
Keywords: intonace;výuka;druhý stupeň základní školy;hudební výchova;zpěv;intonační cvičení;solmizační slabiky;fonogestika;rámcový vzdělávací program;intonační metody;výzkum;dotazník;max battke;zoltán kodály;ladislav daniel;františek lýsek;bohumil čeněk
Keywords in different language: intonation;education;the second grade of elementary school;music education;singing;intonation excercises;sol-fa syllables;phonogestics;framework educational programme;intonation methods;research;questionnaire;max battke;zoltán kodály;ladislav daniel;františek lýsek;bohumil čeněk
Abstract: Téma diplomové práce se týká intonace na druhém stupni základních škol. První část práce je teoretického charakteru a zaměřuje se na vývoj intonační metodiky a její hlavní představitele. Neopomíjí ani pojetí intonace v Rámcovém vzdělávacím programu a jednotlivá intonační cvičení. Druhá část je již praktická a je zacílena na výzkum s názvem Použití intonace v hodinách hudební výchovy na základních školách.
Abstract in different language: The thesis theme concerns intonation at the second grade of primary schools. The first part of the thesis is theoretical and focuses on the development of the intonation methodology. There is also part about the concept of intonation in the Framework educational programme and individual intonation exercises. The second part is already practical and focused on research called The use of intonation in music education at the second grade of elementary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Intonace na ZS_AT.docx.pdfPlný text práce7,62 MBAdobe PDFView/Open
TRKOVSKA_DP_vedouci_Feif.pdfPosudek vedoucího práce109,89 kBAdobe PDFView/Open
TRKOVSKA DP_oponent_Asch.pdfPosudek oponenta práce112,45 kBAdobe PDFView/Open
Trkovska.pdfPrůběh obhajoby práce247,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40845

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.