Title: Loretánská kaple v Rumburku
Other Titles: The Loreto Chapel in Rumburk
Authors: Květoňová, Lenka
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Stark Stanislav, PhDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40855
Keywords: loreta;prorok;reliéf;sibyla;santa casa;panna marie;rumburk;kapucíni;loretánská kaple.
Keywords in different language: loreta;prophet;relief;sibyl;santa casa;virgin mary;rumburk;capuchin;loreto chapel.
Abstract: Tato bakalářská práce je věnována fenoménu, který se v období baroka, díky snahám lidové zbožnosti o co nejvěrnější nápodobu, rozšířil po celé Evropě. Svatá chýše (Santa Casa) byla původně jen prostým (skromným) obydlím v Nazaretu, kde došlo k Zvěstování Panny Marie a zázračnému početí z Ducha svatého. Domek v Nazaretu byl dle legendy přenesen anděly do italského Loreta a následně obložen výpravným zdobným pláštěm, mramorovým obkladem s náměty ze života Panny Marie a Svaté rodiny. Svatá chýše v Rumburku se řadí mezi nejzdařilejší a nejvěrnější dochované kopie s nápodobou obložení v českých zemích. Práce upozorňuje na hlubokou vazbu mezi biblickými příběhy a výjevy vystupující ze sakrální stavby. Pro bližší pochopení významu mariánského poutního místa je práce doplněna komparací komplexu posvátného místa Loretánské kaple v Rumburku a Loretánské kaple v Praze na Hradčanech. Za použití dostupné literatury byla vysvětlena významná role křesťanské tradice v českých zemích a shrnuta historie vzniku kaple, společně s dalšími přistavěnými objekty křesťanského kultu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is devoted to the phenomenon that spread throughout Europe in the Baroque period, thanks to the efforts of popular devotion for the most faithful imitation. The Santa Casa was originally just a simple (humble) dwelling in Nazareth, where the Annunciation and the miraculous conception of the Holy Spirit took place. According to legend, the house in Nazareth was transferred to the Italian Loreto by angels and then lined with an epic decorative mantle, marble cladding with motifs from the life of the Virgin Mary and the Holy Family. The Holy House in Rumburk ranks among the most successful and faithful preserved copies with imitation of the lining in the Czech lands. The thesis draws attention to the deep connection between biblical stories and scenes emerging from the sacral building. For a closer understanding of the significance of the Marian pilgrimage site, the work is complemented by a comparison of the sacred site of the Loretan Chapel in Rumburk and the Loreto Chapel in Prague - Hradčany. Using the available literature, the important role of the Christian tradition in the Czech lands was explained and the history of the chapel's origin was summarized, along with other built-up objects of the Christian cult.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP, Lenka Kvetonova, Loretanska kaple v Rumburku.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
Kvetonova_2.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Kvetonova_1.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Kvetonova_obhajoba0001.pdfPrůběh obhajoby práce410,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40855

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.