Title: Pohřební rituály v antice
Other Titles: Funeral rituals in antiquity
Authors: Kulhánková, Karolína
Advisor: Kaše Vojtěch, Mgr. Ph.D.
Referee: Špiclová Zdeňka, Mgr. et Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40873
Keywords: pohřby;starověké řecko;starověký řím;pohřební rituály;archeologické nálezy;pohřebiště;řecká mytologie;římská mytologie.
Keywords in different language: funerals;ancient greece;ancient rome;funeral rituals;archaeological discoveries;burial grounds;greek mythology;roman mythology.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá pohřebními rituály v antickém Řecku a Římě. Práce popisuje mytologické představy Řeků a Římanů, samotné pohřební praktiky, způsoby pohřbívání. Dále se věnuje vybraným archeologickým nálezům a pohřbívání v současné době v Řecku a Itálii. V práci je porovnáno pohřbívání v Řecku a v Římě a zároveň pohřbívání ve starověku a v současnosti.
Abstract in different language: Bachelor's thesis with his funeral rituals in ancient Greece and Rome. Working with mythological images of Greeks and Romans, viewing funeral practices, using burial. Another deals with selected archaeological finds and burials currently in Greece and Italy. At work is the best burial in Greece and Rome and your burial in ancient times and in the present.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska Prace.pdfPlný text práce728,32 kBAdobe PDFView/Open
ved_Kulhankova_kase.pdfPosudek vedoucího práce144,51 kBAdobe PDFView/Open
op_Kulhankova_spiclova.docxPosudek oponenta práce50,93 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba_Kulhankova.pdfPrůběh obhajoby práce252,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.