Název: Doručování ve veřejné správě
Další názvy: Delivery in public administration
Autoři: Čásková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Korbel, František
Oponent: Šimka, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4095
Klíčová slova: doručování;veřejná správa;fikce doručení;úřední deska;veřejná vyhláška;datová schránka
Klíčová slova v dalším jazyce: delivery;public administration;fictional delivery;oficila notice board;public regulation;data box
Abstrakt: Pro zpracování práce byl stěžejním pramenem zejména zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. I přes skutečnost, že tento právní předpis procesu doručování věnuje značný prostor, praxe i nadále poukazuje na jisté nedostatky. Tato práce vytváří komplexní zhodnocení nejen z hlediska zákonné úpravy, ale poměrně často odkazuje i na judikaturu soudů.
Abstrakt v dalším jazyce: The main source of information for this thesis was Act No. 500/2004, Code of Administrative Procedure. Even though this Act deals with the Delivery in public administration in detail, in practice, there still remain imperfections. This work comes with complex evaluation of the regulations with many references to practice of the courts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace Michaela Caskova.pdfPlný text práce653,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Caskova-Korbel.pdfPosudek vedoucího práce49,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Caskova-Simka.pdfPosudek oponenta práce37,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Caskova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce572,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4095

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.