Title: Kárná odpovědnost advokáta a kandidáta advokátského v letech 1872 - 1938
Other Titles: Disciplinary responsibility of an advocate and an advocate candidate in the period 1872-1938
Authors: Černický, Petr
Referee: Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41084
Keywords: disciplinární řád;advokátní řád;kárná odpovědnost;disciplinární řízení;disciplinární rada;výbor komory;zástupce komory;ministr spravedlnosti;disciplinární trest;advokát;kandidát advokátský disciplinární řád;advokátní řád;kárná odpovědnost;disciplinární řízení;disciplinární rada;výbor komory;zástupce komory;ministr spravedlnosti;disciplinární trest;advokát;kandidát advokátský
Keywords in different language: disciplinary code;bar code;disciplinary responsibility;disciplinary proceedings;disciplinary council;bar association committee;representative of the bar association;minister of justice;disciplinary penalty;advocate;advocate candidate
Abstract: Tématem této práce je Kárná odpovědnost advokáta a kandidáta advokátského v období let 1872 ? 1938. Cílem této práce bylo zpracovat disciplinární řízení vedené nad advokáty a kandidáty advokacie v uvedeném období. Hlavním zákonným pramenem pro psaní této práce byl zákona č. 40/1872 ř. z., o vykonání moci disciplinární nad advokáty a kandidáty advokátskými, který byl přijat v roce 1872. Důležitá rozhodnutí vydávaná v rámci disciplinárního řízení byla uveřejňována nejdříve v časopise Právník a později v Úředním věstníku Advokátní komory v království Českém, který byl později přejmenován na Úřední věstník advokátní komory v Čechách (dále jen ?Věstník?). Dalším z cílů této práce bylo analyzovat významná kárná rozhodnutí publikovaná v časopisech Právník a Věstník a provést právní výklad těchto rozhodnutí.
Abstract in different language: This thesis deals with the Disciplinary responsibility of an advocate and an advocate candidate in the period 1872-1938. The aim of the thesis was to describe disciplinary proceedings disciplinary proceedings against lawyers and candidates for the legal profession in that period. The main legal source on which the thesis is based is Act No. 40/1872 ř. z., on the exercise of disciplinary authority over advocates and advocate candidates which was passed on 1st April 1872. Important disciplinary decisions issued during disciplinary proceedings were firstly published in the Lawyer Magazine (Právník), and later in the Official Journal of the Bar Association in the Czech Kingdom, which was later renamed to the Official Journal of the Bar Association in the Bohemia (in hereinafter referred to as the Bulletin (Věstník). Another aim of the thesis was to analyse important disciplinary decision published in magazines Laywer and Bulletin and provide legal interpretation of such decisions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RIGOROZNI PRACE - Petr Cernicky.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
OP - Cernicky 2.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Pr - Cernicky.pdfPrůběh obhajoby práce277,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41084

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.