Title: Role ergoterapeuta při vyhodnocení domácího prostředí pro jedince po poranění míchy- využití a efektivnost SEMAFOR testu
Other Titles: The role of occupational therapist when assessing the home environment for individuals after spinal cord injury - the use and effectiveness of the SEMAFOR test
Authors: Kulířová, Kateřina
Advisor: Vrbská Veronika, MSc.
Referee: Svěcená Kateřina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41097
Keywords: poranění míchy;domácí prostředí;bezbariérové úpravy;ergoterapie
Keywords in different language: spinal cord injury;home environment;accessibility;occupational therapy
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením domácího prostředí u jedinců po poranění míchy v rámci ergoterapeutické intervence. Teoretická část se věnuje tomu, jak se domácí prostředí hodnotí, na jaké architektonické bariéry je potřeba brát zřetel, či jak by správná bezbariérová domácnost měla vypadat, a rovněž se soustředí i na samotnou problematiku míšního poranění. Mimo to jsou zde popsány všechny části metodiky SEMAFOR home, které jsou pak prakticky využity ve výzkumném šetření. To proběhlo v domácnostech u tří probandů po poranění míchy. Mimo samotného vyhodnocení domácího prostředí za pomoci metodiky SEMAFOR home bylo u probandů zjišťováno, kdo s nimi úpravu domácího prostředí konzultoval, a kdy začali bezbariérovost své domácnosti řešit.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on assessment of the home environment of individuals after spinal cord injury as part of an occupational therapy intervention. The theoretical part is devoted not only to how the home environement is evaluated, what architectural barriers should be taken into account, or what a proper barrier-free household should look like, but it also focuses on the issue of spinal cord injury itself. In addition, all parts of the SEMAFOR home methodology are described here, which are then practically used in the research. The research was completed in households of three probands after spinal cord injury. In addition to the evaluation of the home environment was completed using the SEMAFOR home methodology, the probands were also asked who helped them with their home environment adjusment and when they started to deal with their home environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulirova_Katerina_ERG_BP.pdfPlný text práce4,64 MBAdobe PDFView/Open
Kulirova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce323,13 kBAdobe PDFView/Open
Kulirova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce364,64 kBAdobe PDFView/Open
Kulirova.pdfPrůběh obhajoby práce467,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41097

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.