Název: Pracovní podmínky a hmotné zabezpečení osob zdravotně postižených v České republice, srovnání s vybranou zahraniční právní úpravou.
Další názvy: Working conditions and material security for disabled people in the Czech Republic in comparison with the selected foreign legal form.
Autoři: Kocánková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Kostadinovová, Ilona
Oponent: Tolarová, Irena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4119
Klíčová slova: Osoby se zdravotním postižením;pracovní podmínky;hmotné zabezpečení;rovné zacházení;zvláštní ochrana a péče
Klíčová slova v dalším jazyce: people with disabilities;working conditions;material security;equality;special protection and care
Abstrakt: Cílem této práce je analyzovat právní úpravu pracovních podmínek a hmotného zabezpečení osob se zdravotním postižením v České republice a poté jej porovnat s vybranou zahraniční právní úpravou. Osoby se zdravotním postižením představují chráněnou skupinu osob, které je poskytována zvýšená ochrana a péče. Mají právo na zvláštní pracovní podmínky a zvýšenou ochranu v pracovněprávních vztazích. V souvislosti se zaměstnáváním jsou jim individuálně vytvářeny pracovní podmínky, právě s ohledem na jejich omezenou pracovní schopnost a v případě ztráty zaměstnání nebo přípravy na vhodné zaměstnání mají právo na hmotné zabezpečení ze strany státu. Pro srovnání české právní úpravy týkající se této problematiky jsem zvolila právní úpravu Slovenské republiky a Velké Británie, tedy dva odlišné právní systémy. Po vymezení stěžejních pojmů této práce (osoba se zdravotním postižením, pracovní podmínky, hmotné zabezpečení), je podán výklad o jednotlivých právních úpravách pracovních podmínek a hmotného zabezpečení, následuje komparativní metoda a zhodnocení de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to analyze the legislation of working conditions and material provision for disabled people in the Czech Republic and then to compare it with the selected foreign legislation. People with disabilities are a protected group of people that is provided by increased protection and care. They are entitled to special working conditions and increased protection in labour relations. In connection with the occupying, the working conditions are indivudually created for them, right with regard to their limited work ability and in case of loss of employment or preparation for suitable job, they are entitled to unemployment benefits from the state. For comparison of the Czech legislation relating to the subject, I chose the legislation of the Slovak Republic and Great Britain, thus two different legal systems. After defining key concepts of this work (a person with disability, working conditions, physical security), the interpretation of the individual jurisdictions, working conditions and physical security is given and subsequently the found differences are evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce972,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocankova-1.docPosudek vedoucího práce425,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kocankova-2.pdfPosudek oponenta práce487,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocankova Petra.pdfPrůběh obhajoby práce287,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4119

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.