Title: Komponenty pro výukový materiál - HTML elementy Canvas a SVG
Other Titles: Components for educational material - HTML elements Canvas and SVG
Authors: Ledvina, Lukáš
Advisor: Přibáň Tomáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41194
Keywords: svg;canvas;animation;počítačová grafika;ecmascript;smil;vektorová grafika;bitmapová grafika;d3;bonsaijs;raphaël;paper;highcharts;chart;javascript infovis toolkit;pixijs;plotly.
Keywords in different language: svg;canvas;animation;computer graphics;ecmascript;smil;vector graphics;bitmap graphics;d3;bonsaijs;raphaël;paper;highcharts;chart;javascript infovis toolkit;pixijs;plotly.
Abstract: Cílem této bakalářské práce je uvedení do problematiky a základů dvourozměrné grafiky, jak vektorové, tak bitmapové, a její následné animace ve webovém prostředí. Na začátku se práce věnuje definování základních tvarů elementů SVG a Canvas. Další část je věnována popisu animačních možností obou elementů. Třetí kapitola je zaměřena na analýzu volně dostupných ECMAScriptových knihoven, které je možné použít pro práci s oběma elementy. Hlavním kritériem byla určena vizualizace, a to především vzhledem k tématu bakalářské práce. V praktické části práce bylo důležité vytvoření sady příkladů (https://codepen.io/fpe-zcu-tutorial) a e-kurzu. Příklady jsou editovatelné, přičemž je zároveň vidět jejich výsledná podoba. K tomuto bylo užito vývojářské sociální prostředí CodePen. Online kurz je provozován v univerzitním prostředí Moodle. S tímto řešením se mohou studenti připojit do kurzu pomocí STAGu (https://moodle.athos.zcu.cz/course/view.php?id=23).
Abstract in different language: The aim of my bachelor thesis is stating the basis of 2-D graphics, both vector and bitmap, and its subsequent animation on web. In the beginning the work deals with the definition of the basic forms of the SVG and Canvas elements. The next part is devoted to description of possibilities of animation of both elements. The third chapter is focused on the analysis of the accessible ECMA Script libraries, which can be used for work with both elements. The main criterion was the visualization, primarily due to the topic of the bachelor thesis. The important part of the practical section of the work was to create a set of examples (https://codepen.io/fpe-zcu-tutorial) and the e-course. The examples can be edited, while the final look can be viewed at the same time. This was done by the social development environment CodePen. The online course runs on the university environment Moodle. With this solution students can join the course through STAG (https://moodle.athos.zcu.cz/course/view.php?id=23).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Lukas Ledvina.pdfPlný text práce779,72 kBAdobe PDFView/Open
posudek BP - Lukas Ledvina (2019).pdfPosudek oponenta práce230,02 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Lukas_Ledvina_2019.pdfPosudek vedoucího práce225,27 kBAdobe PDFView/Open
Ledvina protokol894.pdfPrůběh obhajoby práce270,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41194

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.