Název: Veřejnoprávní smlouvy
Další názvy: Public law contracts
Autoři: Barták, Petr
Vedoucí práce/školitel: Malast, Jan
Oponent: Turková, Ilona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4126
Klíčová slova: veřejnoprávní smlouvy;správní řád;historický vývoj;koordinační veřejnoprávní smlouvy;subordinační veřejnoprávní smlouvy;přenesená působnost;samostatná působnost;veřejná práva a povinnosti;kontraktace veřejnoprávní smlouvy
Klíčová slova v dalším jazyce: public-law contracts;administrative code;history progress;coordination public-law contracts;subordination public-law contracts;delegated powers;separate powers;public laws and obligations;conclusion of public-law contracts
Abstrakt: Diplomová práce se snaží podat ucelený náhled na institut veřejnoprávních smluv, jejichž obecná úprava vznikla teprve zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Práce začíná historickým vývojem institutu veřejnoprávních smluv a následující kapitoly se věnují současnému pojetí institutu veřejnoprávních smluv, jejich členění, kontraktaci, přezkumu souladu veřejnoprávních smluv s právními předpisy, změně obsahu, výpovědi a zrušení veřejnoprávních smluv, sporům z těchto smluv vzniklých a poslední kapitoly se věnují příkladům veřejnoprávních smluv z pozitivní právní úpravy.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation is attempting to present an integral insight into the institute of public-law contracts which was only introduced with the Act No. 500/2004 Coll., Administrative Code. The paper begins with the evolutionary history of the institute of public-law contracts and the following chapters have been devoted to the contemporary conception of the institute of public-law contracts, their compartmentalisation, entering into and reviewing the compliance of public-law contracts with the legal regulations, amendments to contents, notice and the cancellation of public-law contracts, disputes resulting from such contracts and the final chapters concentrate on examples of public-law contracts from the effective legal form.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KSP) / Theses (DAL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_finalniverze.pdfPlný text práce559,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Bartak-Malast.pdfPosudek vedoucího práce958,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Bartak-Turkova.pdfPosudek oponenta práce734,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Bartak-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce555,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4126

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.