Title: Terénní výuka zeměpisu v oblasti Černého a Čertova jezera
Other Titles: Geography fieldwork for the Černé and Čertovo Lakes area
Authors: Urbanová, Lenka
Advisor: Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41299
Keywords: terénní výuka;černé a čertovo jezero;klíčové kompetence;šumava
Keywords in different language: fieldwork;černé and čertovo's lake;key competences;bohemian forest
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá teoretickými poznatky týkající se oblasti Černého a Čertova jezera a možností jejich využití při terénní výuce na 2. stupni ZŠ. Dále je tato práce zaměřená na plánování terénní výuky do dané oblasti v rámci exkurze pro žáky základní školy. Náplní této práce je zkoumání teoretických poznatků o pleistocénním zalednění Šumavy, místní fauně a flóře a také studium teoretických znalostí o plánování terénní výuky a její realizaci. Nedílnou součástí práce je studium kurikulárních dokumentů, rozbor klíčových kompetencí žáků základní školy. Pro žáky byl vytvořen jednoduchý pracovní list pro ověření teoretických východisek. Pro učitele byla vytvořena metodická příručka. Efektivita terénní výuky byla ověřena pomocí pretestu a posttestu
Abstract in different language: This diploma thesis deals with theoretical knowledge about the Černé and Čertovo's Lake. This work is focused on the planning of fieldwork in this area within the excursion for elementary school The aim of this thesis is to investigate the theoretical knowledge of the Pleistocene glaciation of the Bohemian Forest, local fauna and flora and study of theoretical knowledge about fieldwork planning and realization of this. An integral part of the work is the study of curricular documents, analysis of key competences of elementary school students. A simple working list for pupils was created to verify the theoretical basis. For teachers was created methodical manual. The effectiveness of the fieldwork was verified using the pretest and posttest.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Urbanova.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
Urbanova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce735,64 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce603,12 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce132,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41299

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.