Title: Návrh PID regulátoru metodou H-nekonečno optimalizace
Other Titles: PID controller design based on H-infinity optimization method
Authors: Brabec, Michal
Advisor: Schlegel Miloš, Prof. Ing. CSc.
Referee: Goubej Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41529
Keywords: h-nekonečno optimalizace;h-nekonečno region;regulátor s omezenou strukturou;parametrická rovina;matlab
Keywords in different language: h-infinity optimization;h-infinity region;controller with limited structure;parametric plane;matlab
Abstract: Hlavním cílem této diplomové práce je návrh a implementace algoritmu pro výpočet optimálních parametrů PI regulátoru a suboptimálních parametrů PID regulátoru s využitím H-nekonečno optimalizace. Implementací navrženého algoritmu a vytvořením odpovídajícího uživatelského rozhraní v programovém prostředí MATLAB je získán rychlý, interaktivní a snadno rozšiřitelný softwarový nástroj pro návrh PI a PID regulátoru. Na začátku práce jsou stručně shrnuty základní přístupy k návrhu regulátoru a jejich historický vývoj. Současně jsou uvedeny základní teoretické poznatky spolu s popisem několika existujících metod pro návrh PI a PID regulátoru s využitím H-nekonečno optimalizace. Tento teoretický úvod je následně rozšířen o detailní popis návrhové úlohy, která byla při vytváření algoritmu použita. Závěrečnou část pak tvoří popis uživatelského rozhraní a ovládacích funkcí návrhové laboratoře. V příloze práce jsou pak uvedeny ukázkové příklady řešení.
Abstract in different language: The main purpose of this Diploma thesis is the design of an algorithm for calculating the optimal parameters of the PI controller and suboptimal parameters of the PID controller based on H-infinity optimization. The proposed algorithm was then implemented in the MATLAB programming environment. A user interface has also been created for a fast, interactive and easy-to-use controller design. At the beginning of the thesis, the basic approaches to the controller design and their historical development are briefly summarized. At the same time, the basic theoretical knowledge is presented together with a description of several existing methods for the design of PI and PID controllers using H-infinity optimization technique. This theoretical introduction is then extended by a detailed description of the design task which was used during the algorithm construction. The final part of the thesis contains a description of the user interface and control functions of the design laboratory. Sample examples of solutions are given in the appendix.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Bc. Michal Brabec - 2020.pdfPlný text práce20,83 MBAdobe PDFView/Open
brabec-v.pdfPosudek vedoucího práce838,6 kBAdobe PDFView/Open
brabec-o.pdfPosudek oponenta práce698,89 kBAdobe PDFView/Open
brabec-p.pdfPrůběh obhajoby práce380,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41529

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.