Title: Analýza ocelových stožárových konstrukcí
Other Titles: Analysis of steel tower construction
Authors: Taraba, Karel
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41559
Keywords: venkovní vedení;velmi vysoké napětí;příhradový ocelový stožár;letecké značení
Keywords in different language: transmission system;very high voltage;steel lattice towers;airborne warning balls
Abstract: Práce v první části popisuje formou rešerše elektrizační síť v České republice s rozdíly mezi distribuční a přenosovou soustavou, charakterizuje jednotlivé prvky venkovního vedení včetně vodičů a stožárů. Dále jsou přiblíženy požadavky na venkovní vedení VVN (velmi vysoké napětí), typy, konstrukční řešení a namáhání tohoto vedení. Druhá část navazuje na předchozí zjištění s odkazem na zásady navrhování ocelových příhradových stožárů dle požadavků příslušných norem. K závěru práce prostupuje samotným návrhem a posouzením ocelového příhradového stožáru distribuční elektrizační soustavy. V poslední řadě je zpracována parametrická studie, a to vliv instalace výstražných leteckých koulí na stávající vedení a porovnání nárůstu tahů ve vodičích.
Abstract in different language: In the first part, the thesis describes the electricity grid in Czech Republic with the differences between the distribution and transmission system. It characterizes individual elements of overhead power lines including wires and poles. Furthermore there is a closer look at the requirements for HV power lines (very high voltage). Their types, design and also the stress putted on them are discussed. The second part builds on the previous findings with reference to the design principles of steel truss poles according to the requirements of the relevant standards. At the end, the thesis pervades the design itself along with the assessment of the steel truss pole of the electricity distribution system. The thesis is completed by a parametric study elaborated, namely the effect of the installation of airborne warning balls on existing lines and comparison of the increase in traction in conductors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Analyza ocelove stozarove konstrukce distribucni elektricke soustavy_.pdfPlný text práce12,22 MBAdobe PDFView/Open
Taraba_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce677,39 kBAdobe PDFView/Open
Taraba_oponent.pdfPosudek oponenta práce602,59 kBAdobe PDFView/Open
Taraba_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce226,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.