Title: Vliv vstupního materiálu na výsledné vlastnosti tištěných kovových dílů
Other Titles: Influence of input material on resulting properties of printed metal parts
Authors: Hlista, Martin
Advisor: Zetková Ivana, Ing. Ph.D.
Referee: Nozar Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41594
Keywords: aditivní výroba;kovový prášek;ms1;mechanické vlastnosti;dmls;mechanické zkoušky;fraktografie
Keywords in different language: additiv manufacturing;metal powder;ms1;mechanical properties;dmls;mechanical tests;fractography
Abstract: Diplomová práce obsahuje shrnutí o vlastnostech kovového prášku a jeho zpracování pro tisk kovových součástí. Jsou zde popsány hlavní parametry prášku a jeho hodnocení. Hlavní výzkumnou částí této práce je porovnání mechanických hodnot pro vytištěné vzorky z nového a přesetého prášku, a také pro hodnoty konvenčního materiálu. Je zde prozkoumáván vstupní prášek a následné vyhodnocení mechanických vlastností jednotlivých vzorků, které jsou zkoumány také fraktografickou analýzou. Výsledkem práce je porovnání mechanických vlastností mezi novým a použitým práškem při zachování stejného procesu výroby a zpracování.
Abstract in different language: The diploma thesis contains a summary of metal powder and its processing for printing metal parts. The main parameters of the powder and its evaluation are described here. The main research part of this work is a comparison of mechanical values for new and sieved powder and also for values of conventional material. The input powder is examined and subsequently the evaluation of the mechanical properties of individual samples, which are next also examined by fractographic analysis. The result of the work is the evaluation of the mechanical properties between the new and used powder, while maintaining the same process of production and processing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martin_Hlista_elektronicka_verze.pdfPlný text práce5,71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Rozhodnuti o zverejneni KP_Hlista.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP703,61 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Oponentni posudek DP Hlista.pdfPosudek oponenta práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Hlista.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Hlista.PDFPrůběh obhajoby práce621,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41594

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.