Title: Morfologie Harlequinek
Other Titles: Morphology of the Harlequin books
Authors: Vithausová, Veronika
Advisor: Bína Daniel, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Zelenková Věra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41629
Keywords: harlekýnky;romány;literatura;morfologie;gender;estetika
Keywords in different language: harlequin books;romances;literature;morphology;gender;aesthetics
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na morfologickou analýzu harlekýnek. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V první části se v jednotlivých kapitolách zabývám vysvětlením pojmu morfologie, přiblížením harlekýnek, jejich estetickou stránkou a problematikou genderu v těchto knihách. Praktická část obsahuje odůvodnění výběru daných knih, stručné popsání jejich obsahů a následný pokus o utvoření morfologického rozboru a následného vytvoření schémat.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the morphological analysis of the Harlequin books. This bachelor thesis is divided into theoretical part and practical part. In the individual chapters I deal with explanation of the concept of morphology, explanation the Harlequin books, their aesthetics and the issue of gender in these books. The practical part contains a justification of selection of the books, a brief description of their contents and an attempt to create a morphological analysis and subsequent creation of schemes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vithausova_Bakalarska prace_PDF.pdfPlný text práce671,96 kBAdobe PDFView/Open
vithausova_zelenkova.pdfPosudek oponenta práce57,27 kBAdobe PDFView/Open
vithausova_bina.pdfPosudek vedoucího práce44,79 kBAdobe PDFView/Open
vithausova_veronika.pdfPrůběh obhajoby práce51,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41629

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.