Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrejčí Vít, Ing.
dc.contributor.authorMyšák, Martin
dc.contributor.refereeKalaj Patrik, Ing.
dc.date.accepted2020-7-23
dc.date.accessioned2020-11-10T00:38:29Z-
dc.date.available2019-10-4
dc.date.available2020-11-10T00:38:29Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-18
dc.identifier82225
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41726
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá současným trendem v oblasti dopravy - elektromobilitou. Je zde popsán princip elektromobilu a jeho hlavních komponent, porovnání vlastností oproti klasickým vozidlům se spalovacím motorem a důvody, proč vozidlová přeprava (doprava) na tuto technologii postupně přechází. Ve druhé části je zmíněn základní popis a rozdělení nabíjecích stanic. Rovněž je zde představen dopad na odběrový diagram elektřiny, jenž bude nutné energeticky pokrýt, s čímž do budoucna souvisí odlišné rozložení energetických zdrojů i v rámci České republiky. Poslední část práce se věnuje možným způsobům dobíjení elektromobilů v soukromém sektoru, praktickému návrhu přípojky a jistících prvků pro domácnost s vlastní nabíjecí stanicí. S nástupem elektromobility úzce souvisí využívání obnovitelných zdrojů energie a vznik chytrých domácností, což ukazuje, jakým směrem se mohou rezidenční zóny do budoucna ubírat.cs
dc.format61 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectelektromobilitacs
dc.subjectnabíjecí stanicecs
dc.subjectakumulátorycs
dc.subjectfotovoltaické panelycs
dc.subjectelektrická přípojkacs
dc.subjectodběrový diagram domácnostics
dc.subjectdokovací parkovánícs
dc.titleElektromobilita - koncepce pro domácnostics
dc.title.alternativeElectromobility - conception of householdsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor's thesis deals with a new trend in the field of transport - electromobility. It describes the principle of the electric car and its main components, a comparison of properties compared to conventional vehicles with internal engines and the reasons why vehicle transport is gradually switching to this technology. The second part mentions the basic description and division of charging stations. It also presents the impact on the electricity consumption diagram, which will need to be covered by energy, which is related to the different distribution of energy sources within the Czech Republic in the future. The last part of the work deals with possible ways of recharging electric cars in the private sector, the practical design of the connection and safety elements for households with their own charging station. Closely related to the advent of electromobility is the use of renewable energy sources and the emergence of smart homes, which shows the direction in which residential zones can move in the futureen
dc.subject.translatedelectromobilityen
dc.subject.translatedcharging stationen
dc.subject.translatedbatteriesen
dc.subject.translatedphotovoltaic panelsen
dc.subject.translatedelectrical connectionen
dc.subject.translatedhousehold consumption diagramen
dc.subject.translateddocking parkingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Mysak.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
082225_oponent.pdfPosudek oponenta práce934,59 kBAdobe PDFView/Open
082225_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce793,15 kBAdobe PDFView/Open
082225_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce161,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.