Title: Elektromobilita - koncepce pro domácnosti
Other Titles: Electromobility - conception of households
Authors: Myšák, Martin
Advisor: Krejčí Vít, Ing.
Referee: Kalaj Patrik, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41726
Keywords: elektromobilita;nabíjecí stanice;akumulátory;fotovoltaické panely;elektrická přípojka;odběrový diagram domácnosti;dokovací parkování
Keywords in different language: electromobility;charging station;batteries;photovoltaic panels;electrical connection;household consumption diagram;docking parking
Abstract: Bakalářská práce se zabývá současným trendem v oblasti dopravy - elektromobilitou. Je zde popsán princip elektromobilu a jeho hlavních komponent, porovnání vlastností oproti klasickým vozidlům se spalovacím motorem a důvody, proč vozidlová přeprava (doprava) na tuto technologii postupně přechází. Ve druhé části je zmíněn základní popis a rozdělení nabíjecích stanic. Rovněž je zde představen dopad na odběrový diagram elektřiny, jenž bude nutné energeticky pokrýt, s čímž do budoucna souvisí odlišné rozložení energetických zdrojů i v rámci České republiky. Poslední část práce se věnuje možným způsobům dobíjení elektromobilů v soukromém sektoru, praktickému návrhu přípojky a jistících prvků pro domácnost s vlastní nabíjecí stanicí. S nástupem elektromobility úzce souvisí využívání obnovitelných zdrojů energie a vznik chytrých domácností, což ukazuje, jakým směrem se mohou rezidenční zóny do budoucna ubírat.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with a new trend in the field of transport - electromobility. It describes the principle of the electric car and its main components, a comparison of properties compared to conventional vehicles with internal engines and the reasons why vehicle transport is gradually switching to this technology. The second part mentions the basic description and division of charging stations. It also presents the impact on the electricity consumption diagram, which will need to be covered by energy, which is related to the different distribution of energy sources within the Czech Republic in the future. The last part of the work deals with possible ways of recharging electric cars in the private sector, the practical design of the connection and safety elements for households with their own charging station. Closely related to the advent of electromobility is the use of renewable energy sources and the emergence of smart homes, which shows the direction in which residential zones can move in the future
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Mysak.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
082225_oponent.pdfPosudek oponenta práce934,59 kBAdobe PDFView/Open
082225_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce793,15 kBAdobe PDFView/Open
082225_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce161,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.