Název: Úplatkářství - trestněprávní a trestněprocesní hlediska
Další názvy: Bribery - The Criminal Law and the Criminal Procedure Aspects
Autoři: Kubištová, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Kocina, Jan
Oponent: Novotný, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4180
Klíčová slova: úplatkářství;korupce;podplácení;úplatek
Klíčová slova v dalším jazyce: bribery;corruption;bribe;crimimal;law
Abstrakt: Téma mé práce se týká úplatkářství z hlediska trestně právního a trestně procesního. Úplatkářství úzce souvisí s korupcí. V první kapitole jsou tyto dva pojmy definovány a je zde vymezen jejich vztah. Dále je pojednáno o jednotlivých trestných činech na základě platné právní úpravy trestního zákoníku jako je přijetí úplatku, podplácení a nepřímé úplatkářství. Další kapitola upravuje procesní instrumenty napomáhající k odhalování a objasňování této kriminality. Dále jsou zde uvedeny některé významné mezinárodní protikorupční nástroje a v neposlední řadě i boj proti korupci v rámci České republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of my work relates to the bribery in terms of the criminal law and the criminal procedure. The bribery is closely linked with the corruption. In the first chapter, these two concepts are defined and defined their relationship. Furthermore, we discuss the various offenses under existing legislation such as the Criminal Code, receiving a bribe, bribery and indirect bribery. The next chapter provides the procedural instruments conducive to the detection and investigation of the crime. There are also some of the major international anti-corruption tools against the corruption and also the fight against the corruption in The Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Uplatkarstvi - trestnepravni a trestneprocesni hlediska - Adela Kubistova.pdfPlný text práce481,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubistova_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce997,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubistova_oponent_Novotny.pdfPosudek oponenta práce955,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubistova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce233,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4180

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.