Název: Některé formy trestné součinnosti
Další názvy: Some cast of criminal cooperation
Autoři: Schulhauser, Martin
Vedoucí práce/školitel: Stočesová, Simona
Oponent: Musil, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4197
Klíčová slova: trestná součinnost;trestný čin;pachatel;nepřímý pachatel;spolupachatel;účastenství;účast na organizované zločinecké skupině;podněcování k trestnému činu;schvalování trestného činu;nadržování;nepřekažení trestného činu;neoznámení trestného činu;podílnictví;legalizace výnosů z trestné činnosti;anglická úprava;americká úprava
Klíčová slova v dalším jazyce: criminal cooperation;crime;offender;indirect offender;accomplice;presence;presence on organized crime group;instigate to crime;approving crime;favour;unfoil to crime;nonannouncement of crime;participation;legalization of profits of crime;england adjustment;american adjustment
Abstrakt: V úvodu diplomové práce jsem se snažil o vymezení pojmu trestného činu.Dále jsem zmínil historický vývoj trestního práva u nás a vývoj trestné součinnosti. V další kapitole jsem charakterizoval trestnou součinnost a poté se věnoval jejich jednotlivým formám. V této části jsem se věnoval zejména organizovanému zločinu. Na závěr práce jsem porovnal naši právní úpravu s americkou a anglickou právní úpravou.
Abstrakt v dalším jazyce: At the beginning of my thesis I tried to explain what the word offense means. In next chapter I mentioned the history of criminal law in the Czech republic. Then I described criminal cooperation and I devoted of special cast of criminal cooperation. The main point was organized crime. At the end of my thesis I compared czech law adjustment with england and american law adjustment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_schulda-22.3.(F).pdfPlný text práce646,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schulhauser_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce884,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schulhauser_oponent_Musil.pdfPosudek oponenta práce706,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schulhauser_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce365,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4197

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.