Název: Příprava a pokus trestného činu
Další názvy: Preparation and attempt of crime
Autoři: Švéda, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Škvain, Petr
Oponent: Wipplinger, Eduard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4200
Klíčová slova: příprava;pokus;trestný čin;subsidiarita trestní represe;vyloučení pokusu;vyloučení přípravy;nezpůsobilost;trestnost
Klíčová slova v dalším jazyce: preparation;attempt;crime;principle of subsidiarity;excluding preparation;excluding attempt;impossibility;punishment
Abstrakt: Diplomová práce má poskytnout čtenáři přehled vývojových stádií trestného činu. První kapitola se však krátce věnuje pojmu trestný čin z hlediska nového trestního kodexu a jeho změn. Převážná část práce poskytuje ucelené pohled na vývojová stádií trestného činu, především na přípravu a pokusu. Práce poskytuje přehled jejich rozdílů, pohled na problematiku nezpůsobilosti, způsoby trestání a možnosti upuštění od potrestání přípravy či pokusu trestného činu. Následně tato práce porovnává přípravu a pokus trestného činu s úpravou zahraniční (Anglie, Wales). Poslední část diplomové práce se věnuje shrnutí poznatků ohledně dané tematiky a poskytuje vyjádření názorů autora na tuto materii.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis is intended to provide to readers an overview of the developmental stages of a criminal offence. However the first chapter briefly deals with the concept of an offense because of the new penal code and its changes. Next part of the work provides an overview of developmental stages of a criminal offense, primarily the preparation and an attempt. Thesis provides overview of their differences, issues of impossibility, ways of punishment and possiblities of abandonment of punishment of the preparation or attempt of a crime. Subsequently this thesis compares preparation and attempt of a crime with foreign legislation (England and Wales). The last part of the thesis is devoted to a summary of knowledge on the themes and priveds author's opinions to this matter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka mark 5.pdfPlný text práce636,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sveda_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce696,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sveda_oponent_Wipplinger.pdfPosudek oponenta práce968 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sveda_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce250,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4200

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.