Title: MÉDIA A EXPERIMENT
Other Titles: MEDIA AND EXPERIMENT
Authors: Tichá, Veronika
Advisor: Merta Vladimír, Doc. akademický malíř
Referee: Sloupová Andrea, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42008
Keywords: malba;plátno;akvarel;emoce;mozek;psychologie;člověk;oběť;tvůrce;pozitivita;negativita;strach;radost;vize;osobnost;dítě
Keywords in different language: painting;canvas;watercolor;emotion;brain;psychology;human;victim;creator;positivity;negativity;fear;joy;vision;personality;child
Abstract: Ve své bakalářské práci se snažím poukázat na vliv našich emocí a na to, jak je zvládnout základními znalostmi toho, jak mozek pracuje při rozhodování. Naše realita je tvořena našimi emocemi, myšlenkami a hluboce zakořeněnými morálními přesvědčeními ovlivněnými hodnotovými vzory chování. Jde pouze o to, abychom si uvědomili, že problémy lze vyřešit, a že pokud obratně využijeme své interní zdroje, můžeme dosáhnout neuvěřitelných cílů. Závisí to na povaze našich myšlenek a emocí, zda se chceme stát tvůrci našeho vlastního života, nebo zda dáváme přednost nečinnosti na základě pevné představy o bezmocnosti vůči vnějším okolnostem a nekonečným proudům problémů v roli oběť.
Abstract in different language: In my thesis, I try to point out the influence of our emotions and how to handle them by basic knowledge of how the brain works in decision making. Our reality is formed by our emotions, thoughts, and deep-rooted moral beliefs influenced by value patterns of behavior. The point is to just realize that problems can be solved, and that if we skillfully use our internal resources, we can achieve incredible goals. It depends on the nature of our thoughts and emotions, whether we want to become the creators of our own lives, or whether we prefer to react idly by the fixed notion of helplessness to external circumstances and never-ending streams of problems in the role of the victim.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA FINAL TICHA.pdfPlný text práce15,26 MBAdobe PDFView/Open
Ticha_v.docxPosudek vedoucího práce41,31 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Ticha_o.docxPosudek oponenta práce41,42 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Ticha.pdfPrůběh obhajoby práce219,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42008

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.