Title: Designová improvizace
Other Titles: Design improvisation
Authors: Matějka, Tomáš
Advisor: Vach Gabriel, Doc. MgA.
Referee: Blažek Timotej, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42079
Keywords: trash;design;improvizace;grafika;nástěnný;obraz;černá;bílá;zlatá;šedá;tyrkysová;antika;itálie;japonsko;majolika;porcelán;keramika;eklektismus;přeměna
Keywords in different language: trash;design;improvisation;graphics;mural;image;black;white;gold;gray;turquoise;antiquity;italy;japan;majolica;porcelain;ceramics;eclecticism;transformation
Abstract: Trash. Tato tendence v grafickém designu nemá svůj vlastní název, nedospěla k takovému bodu, že by byla popularizovaná v širších kruzích kulturní veřejnosti, k čemuž bych rád dopomohl. Nemyslím si, že by se podařilo najít ontogenického zástupce této tendence. Díky snadnému šíření informací v dnešní době se tak ze dne na den mohly inspirovat u potencionálního tvůrce desítky dalších. Rozdělil jsem si práci na tři objekty, triptych. Každý z objektů se inspiruje a přejímá dekor / ilustraci z období, která jsou pro keramiku velice charakteristická. Antická keramika, italská majolika a japonský porcelán. Snažil jsem se vybrat zástupce, kteří by dokázali co nejlépe zachytit své / mé poselství. Společným jmenovatelem pro tato tři období je fakt, že byla keramika využívána i jako dekorace a to zavěšením kupříkladu dekorovaného talíře na zeď. Všechny motivy jsou vyobrazení hrdinských činů v boji s nepřítelem. Celý tento dojem Trashe by měl podle mě, diváka zastavit a přinutit ho se zahledět do detailů, které přináší. Na rozdíl od minimalistické grafiky, která je uzpůsobena k rychlému konzumu, jelikož je všeho přehršel, aby divák stihl věc co nejrychleji přečíst a pochopit. Trash jde proti této skutečnosti.
Abstract in different language: Trash. This tendency in graphic design does not have its own name, it has not reached such a point that it would be popularized in wider circles of the cultural public, and I would like to help that. I divided my work into three objects, a triptych. Each of the objects is inspired by and adopts decor / illustrations from periods that are very characteristic of ceramics. Antique ceramics, Italian majolica and Japanese porcelain. I tried to choose the representatives who could best capture their / my message. All motives are depictions of heroic deeds in the fight against the enemy. All this impression of Trash should, in my opinion, stop the viewer and force him to look into the details it brings. Unlike minimalist graphics, which are adapted for fast consumption, as they are overflowing with everything so that the viewer can read and understand the thing as quickly as possible. Trash goes against it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_matejka_2020.pdfPlný text práce32,99 MBAdobe PDFView/Open
Matejka.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Matejka.docxPosudek vedoucího práce43,71 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Matejka_0.pdfPrůběh obhajoby práce415,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42079

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.