Název: Možnosti zvukové analýzy procesu obrábění a její využití
Další názvy: Possibilities of acoustic analysis of machining process and its use
Autoři: Lerch, Jan
Vedoucí práce/školitel: Vyšata, Jiří
Oponent: Roud, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4247
Klíčová slova: akustická emise;frekvenční charakteristika;windowing;Fourierova transformace;krátkodobá Fourierova transformace;audacity;frekvenční analýza;vyšší harmonické frekvence
Klíčová slova v dalším jazyce: acoustic emission;frequency response;windowing;Fourier transform;short-term Fourier transform;audacity;frequency analysis;higher harmonics
Abstrakt: Tato diplomová práce se především věnuje kontrole stability procesu obrábění pomocí analýzy akustické emise. Práci lze rozdělit na dvě hlavní části. V první části je popsán výzkum, který byl proveden pro potřeby této práce. Dále jsou v této části popsány zjištěné skutečnosti vyplývající z provedeného výzkumu. V druhé části jsou popsány zásady pro záznam a vyhodnocováni akustické emise s ohledem na stabilitu procesu obrábění.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work is mainly devoted to check the stability of the machining process using acoustic emission analysis. The works is consists of two main parts. The first part describes research that was conducted for the purpose of this diploma work. In addition, this section describes the findings resulting from the research. The second section describes the principles for recording and evaluation of acoustic emission with respect the stability of the machining process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Lerch.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lerch - Hodnoceni - DP.PDFPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lerch - oponentni - DP.PDFPosudek oponenta práce873,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lerch- prubeh obhajoby DP.PDFPrůběh obhajoby práce340,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4247

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.