Název: Nedestruktivní výzkum vesnice Újezd - Mähring na Ašsku zaniklé po roce 1945
Další názvy: Non - destructive research of the village Újezd - Mähring in the Aš region destroyed after 1945
Autoři: Uhlík, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Vařeka, Pavel
Oponent: Funk, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4261
Klíčová slova: Ašsko;nedestruktivní výzkum;Újezd - Mähring;vesnice zaniklá po roce 1945
Klíčová slova v dalším jazyce: Ašsko;non-destructive research;Újezd - Mähring;village perished after 1945
Abstrakt: Práce se zabývá problémem archeologického výzkumu vesnice zaniklé po roce 1945. Vesnice Újezd - Mähring se nacházela nedaleko města Aš. Byla založena během středověké kolonizace, opuštěna po druhé světové válce. Po rešerši historických pramenů byla vybrána destrukce domu pro nedetruktivní archeologický výzkum.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper is about the problem of archeological research in the village perished in the second half of 20 century. The village Ujezd ? Mähring was situated near the town As. It was founded during the medieval colonization and desserted after World War II. After the research of historical sources (maps, photographs and documents) a destructed house was chosen for non-destructive archeological research. A problem of destructive transformations was closely discussed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Uhlik_Tomas_Nedestruktivni_vyzkum_vesnice_Ujezd_Mahring_na_Assku_zanikle_po_roce_1945_KAR_2011.pdfPlný text práce19,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uhlik-Vareka VP.pdfPosudek vedoucího práce188,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uhlik-Funk OP.pdfPosudek oponenta práce155,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uhlik.pdfPrůběh obhajoby práce87,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4261

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.