Title: Irmfried Eberl – velitel Treblinky s lékařským titulem
Other Titles: Irmfried Eberl – Head of Treblinka With a Medical Degree
Authors: Chocholatý, Michal
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2020, roč. 10, č. 2, s. 90-124.
Issue Date: 2020
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2021/02/Memo_2020_2-final.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42702
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: Irmfried Eberl;vyhlazovací tábor;Treblinka;SS‑Sonderkommando;plynové komory
Keywords in different language: Irmfried Eberl;extermination camp;Treblinka;SS‑Sonderkommando;gas chambers
Abstract: Studie má za cíl vystihnout relevantní milníky v nacistické kariéře rakouského lékaře Irmfrieda Eberla, prvního velitele vyhlazovacího tábora Treblinka. Zvláštní důraz přitom klade právě na jeho činnost bezprostředně spjatou s působením v tomto vyhlazovacím táboře, kde vytvořil podmínky pro to, aby se stal držitelem rekordu v počtu zavražděných osob, jehož dosáhl za pouhých pět týdnů. Součástí studie je i Eberlův životopis, ze kterého je patrná ideologická radikalizace tohoto člověka, jež ho velice přímočaře dovedla až do Treblinky. Přípravu tohoto tábora na likvidační provoz provázela Eberlova neobyčejná agilnost, se kterou přistupoval k plnění svých úkolů. V Treblince zaslepila racionální uvažování doktora medicíny nacistická ideologie, ta poskytla živnou půdu proto, aby pošlapal hlavní myšlenky svého povolání. Ztráta racionálního úsudku mu přesto nezabránila v tom, aby se i nadále pohyboval v prostředí, kde byla plánovaná smrt a mučení vězňů nacistických táborů na denním pořádku. Tak jako mnozí jeho kolegové, i on ordinoval jedinou medikaci, kterou byla smrt, i když v různých podobách.
Abstract in different language: The present paper aims to capture relevant milestones of the „extermination career“ in the life of Austrian physician Irmfried Eberl, a first commandant of extermination camp Treblinka. It primarily focuses on his activities directly connected with his work in Treblinka. In this extermination camp, Eberl created the conditions that helped him to become a record holder in the number of murdered persons, achieved in only five weeks. A part of the paper presents Eberl’s biography which shows his ideological radicalization that led him very directly to the threshold of Treblinka. The preparations of the camp for homicidal operation were accompanied by Eberl’s extraordinary agility to fulfil his tasks. The duties he performed at Treblinka had clouded his judgement. The Nazi ideology gave him a fertile ground to defile the main principles of his medical profession. Despite having lost his rational opinion, he continued to be a part of an environment where planned death as well as torture of the prisoners of Nazi camps were a daily occurrence. Like many of his colleagues, he prescribed only one medication, that of death in various forms.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Roč. 10, č. 2 (2020)
Roč. 10, č. 2 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chocholatý.pdfPlný text466,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42702

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.