Title: Možnosti archeologického poznání čs. stálého opevnění z 30. let 20. století
Other Titles: The possibilities of research of Czechoslovak border fortifications from the 1930s
Authors: Bednář, Sven
Advisor: Rak, Michal
Referee: Funk, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4280
Keywords: archeologie;lehké opevnění;pevnosti;výzkum;polní opevnění;zákop;armáda;Československo;mobilizace;historie
Keywords in different language: archaeology;border fortification;fort;research;field fortifications;trenches;military;Czechoslovakia;mobilization;history
Abstract: Za téma své bakalářské práce jsem si zvolil Možnosti archeologického poznání čs. stálého opevnění z 30. let 20. století. Cílem práce byl výzkum za pomoci literatury a nedestruktivního archeologického průzkumu vybrané části Podkrušnohorské pevnostní linie lehkého opevnění. Práce hodnotila mimo jiné rozdíly ve výstavbě objektů lehkého opevnění. Hlavní část se zabývá terénním výzkumem jednotlivých pevnůstek a prostoru mezi objekty lehkého opevnění. Tento prostor byl zkoumán za pomoci povrchovému průzkumu antropogenních tvarů reliéfu. Výsledkem bylo zhodnocení stavu jednotlivých objektů lehkého opevnění a jeho současného využití. Výzkum prostoru mezi objekty potvrdil mimo jiné možnost dochování terénních reliktů z roku 1938. Díky tomu můžeme sledovat souvislosti mezi objekty stálého lehkého opevnění a polního opevnění.
Abstract in different language: The subjects of my bachelors thesis are the Czechoslovak border fortification research possibilities from the 1930s. Goal of the work was literature search and non-destructive archaeology exploration of chosen part in Podkrušnohorská fortification border line. The work assessed differences in objects construction. Main part of the work deals with fortification and associated terrain field research. Terrain was investigated based on surface exploration of the anthropogenic relief formations. The individual fortification object preservation status and present utilization are the outcomes of this work. Field research confirmed the terrain relict preservation from 1938. Due to this fact we can follow connections between border and field fortification.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Text Bc. prace.pdfPlný text práce27,92 MBAdobe PDFView/Open
Bednar_Rak VP.pdfPosudek vedoucího práce592,46 kBAdobe PDFView/Open
Bednar_Funk OP.pdfPosudek oponenta práce504,37 kBAdobe PDFView/Open
Bednar.pdfPrůběh obhajoby práce139,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.