Název: Možnosti archeologického poznání čs. stálého opevnění z 30. let 20. století
Další názvy: The possibilities of research of Czechoslovak border fortifications from the 1930s
Autoři: Bednář, Sven
Vedoucí práce/školitel: Rak, Michal
Oponent: Funk, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4280
Klíčová slova: archeologie;lehké opevnění;pevnosti;výzkum;polní opevnění;zákop;armáda;Československo;mobilizace;historie
Klíčová slova v dalším jazyce: archaeology;border fortification;fort;research;field fortifications;trenches;military;Czechoslovakia;mobilization;history
Abstrakt: Za téma své bakalářské práce jsem si zvolil Možnosti archeologického poznání čs. stálého opevnění z 30. let 20. století. Cílem práce byl výzkum za pomoci literatury a nedestruktivního archeologického průzkumu vybrané části Podkrušnohorské pevnostní linie lehkého opevnění. Práce hodnotila mimo jiné rozdíly ve výstavbě objektů lehkého opevnění. Hlavní část se zabývá terénním výzkumem jednotlivých pevnůstek a prostoru mezi objekty lehkého opevnění. Tento prostor byl zkoumán za pomoci povrchovému průzkumu antropogenních tvarů reliéfu. Výsledkem bylo zhodnocení stavu jednotlivých objektů lehkého opevnění a jeho současného využití. Výzkum prostoru mezi objekty potvrdil mimo jiné možnost dochování terénních reliktů z roku 1938. Díky tomu můžeme sledovat souvislosti mezi objekty stálého lehkého opevnění a polního opevnění.
Abstrakt v dalším jazyce: The subjects of my bachelors thesis are the Czechoslovak border fortification research possibilities from the 1930s. Goal of the work was literature search and non-destructive archaeology exploration of chosen part in Podkrušnohorská fortification border line. The work assessed differences in objects construction. Main part of the work deals with fortification and associated terrain field research. Terrain was investigated based on surface exploration of the anthropogenic relief formations. The individual fortification object preservation status and present utilization are the outcomes of this work. Field research confirmed the terrain relict preservation from 1938. Due to this fact we can follow connections between border and field fortification.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Text Bc. prace.pdfPlný text práce27,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bednar_Rak VP.pdfPosudek vedoucího práce592,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bednar_Funk OP.pdfPosudek oponenta práce504,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bednar.pdfPrůběh obhajoby práce139,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4280

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.