Název: Za vlast: konstrukce identity mezi subkulturou mládeže a občanským sdružením
Další názvy: For the Motherland: Identity Construction between an Youth Subculture and a Voluntary Association
Autoři: Damek, Michal
Vedoucí práce/školitel: Hirt, Tomáš
Oponent: Tarant, Zbyněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4294
Klíčová slova: autenticita;CCCS;extremismus;fašismus;Hebdige;hegemonie;identita;Muggleton;multikulturalismus;nacionalismus;patriotismus;postmodernismus;poststrukturalismus;punk;rasismus;rituály přechodu;skinheads;subkultury;teorie subkultur.
Klíčová slova v dalším jazyce: authenticity;CCCS;extremism;fascism;Hebdige;hegemony;identity;Muggleton;multiculturalism;nationalism;patriotism;postmodernism;poststructuralism;punk;racism;rites of passage;skinheads;subculture;subcultural theories.
Abstrakt: Za vlast: konstrukce identity mezi subkulturou mládeže a občanským sdružením je prací, ve které se autor zabývá konstrukcí nacionalismu a patriotismu uvnitř subkultury skinheads a dále dvěma českými občanskými sdruženími, Vlasteneckou ligou a Svorností coby exemplárními příklady. Výzkumnou metodou práce bylo dlouhodobé zúčastněné pozorování a studium více forem subkulturní sebeprezentace, jako jsou (fan)ziny, fotografie, internetová diskuzní fóra atd. Teoretická část práce popisuje historický diskurz akademického studia subkultur (mládeže), který se započal chicagskou školou, pokračoval školou birminghamskou (CCCS) a je nejaktuálněji následován postsubkulturními teoriemi. Autor používá dvě hlavní teoretické pozice spojené s teoriemi subkultur mládeže. Za prvé aplikuje teoretický koncept Dicka Hebdige pro interpretaci vnitřních procesů v subkultuře skinheads ve světě a poté i v ČR. Zdůrazňuje původně Lévi-Straussovy sociologické pojmy brikoláž a homologie s Hebdigeho konceptem vzdorování hegemonické moci, která je sémanticky redefinována do vlastního, Hebdigeova pojetí. Autor nachází stejné procesy nepřirozeného zlomu a dvou forem inkorporace jak ve světové, tak později v české skinheadské scéně. Hodlá prezentovat subkulturu skinheads jako ideologicky heterogenizovanou, dynamickou skupinu individií. Konečně pak užívá interní konceptuální termíny jako crucified, agro a political corectless v Hebdigeho a později, po započaté fázi inkorporace, v postmoderním teoretickém myšlení Davida Muggletona. Za druhé popisuje autor kališnictví coby specificky český pronárodní fenomén, který byl typický pro českou skinheadskou scénu v 90. letech a ze kterého se zformovalo občanské sdružení Vlastenecká liga. Kališnictví bylo vedlejším produktem v té době převážně ještě neglobalizované skinheadské scény. Dle tvrzení autora přechází současná skinheadská scéna do více globalizované formy. V poslední kapitole této práce jsou popsána ideologická východiska Vlastenecké ligy a podobně je tomu pak také u soudobého navazujícího občanského sdružení Svornost, kde autor prováděl vlastní terénní výzkum. Obě organizace pak autor na základě zjištěných poznatků vyčleňuje ze skinheadské scény.
Abstrakt v dalším jazyce: For the Motherland: Identity Construction between an Youth Subculture and a Voluntary Association is a thesis, in which it's author deals with the construction of nationalism and patriotism inside the skinhead subculture. Two Czech voluntary associations, Vlastenecká liga and Svornost, serve further as a typical example. Reseach method of this thesis was a long-time participant observation and studying of many forms of subcultural self-presentation such as (fan)zines, photos, internet forums etc. Theoretical part of this thesis described historical discourse about the academic study of subcultures, which began with the Chicago school, continued in Birmingham school (CCCS) and is followed with post-subcultural theories. The author used two theoretical positions bounded to subcultural theories. At first, he applied Dick Hebdige's theoretical concept for the interpretation of internal processes in the skinhead subculture around the world and then in the Czech Republic. He emphasized originally Lévi-Strauss's sociological therms of bricolage and homology with Hebdige's concepts of resistance against the hegemonic power, which is semantically redefined in Hebdige's own, subcultural sense. The author found the same process of the unnatural break and two forms of incorporation both in the world and later in the Czech skinhead scene. He wanted to present skinhead subculture as an ideologically non-dualistic, dynamic group of individuals. Finally, he used internal conceptual terms like crucified, agro, and political corectless in the Hebdige's, and then, after the initial phase of incorporation, in the David Muggleton's postmodern theoretical meaning. Secondly, the author described kališnictví as an specific Czech pro-nationalist phenomena, which was typical for the 90's Czech skinhead scene and from which the voluntary association of Vlastenecká liga formed. Kališnictví was a by-product of the mostly non-globalized skinhead scene at that time and according to the standpoints of this thesis became contemporary pro-nationalist skinhead scene to the more globalised manifestation. In the last chapter of this thesis he described ideological viewpoints of Vlastenecká liga and then the ones of a similar voluntary association of Svornost based on his own fieldwork. Both of them he appropriated of the skinhead scene.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp_mdamek_2012.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Michal_Damek.pdfPosudek vedoucího práce143,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Michal_Damek.pdfPosudek oponenta práce143,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Michal_Damek.pdfPrůběh obhajoby práce143,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4294

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.