Název: Antisemitismus v ČR po roce 1989
Další názvy: Contemporary antisemitism in the CR - anti-Semitism after 1989
Autoři: Oborský, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Tydlitátová, Věra
Oponent: Tarant, Zbyněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4307
Klíčová slova: antisemitismus;antisionismus;ideologie;Izrael;katolíci;komunisté;konspirace;levice;národovectví;nacionalismus;pravice;Palestina;Židé
Klíčová slova v dalším jazyce: antisemitism;antizionism;ideology;Israel;catholics;communists;conspiracy;left;nationhood;nationalism;right;Palestine;Jews
Abstrakt: Práce ?Současný antisemitismus v České republice? se zabývá popisem a analýzou některých antisemitských projevů, které se objevují ve veřejném prostoru a veřejném diskursu současné české společnosti. Věnuje pozornost zejména těm antisemitským postojům, které nalézáme především u české konzervativní katolické a národovecké pravice, soustředěné kolem Institutu sv. Josefa, a která vstupuje do politického prostoru a veřejné diskuse prostřednictvím občanského sdružení D. O. S. T., a protižidovským postojům české levice, ať již jde o skupiny spojené s parlamentní Komunistickou stranou Čech a Moravy (KSČM), nebo o různé levicové skupiny mimo sféru KSČM.Práce se také stručně dotýká problematiky tzv. New World Order (NWO), což je jen moderní variantou klasické konspirační teorie a jejíž je antisemitismus obligatorní součástí. Popis a analýza jednotlivých oblastí antisemitských projevů je v této práci doplněna případovými studiemi některých významných projevů antisemitismu.
Abstrakt v dalším jazyce: The work called ?Současný antisemitismus v České Republice? describes and analyzes some of the antisemitic manifestations, which emerge in public discourse of the present czech society.The publication focuses especially on those antisemitic stances, which can be found primarily among the czech conservative catholics and nationalistic right-wing, which concentrate around the institution of St. Joseph and which enter the political area and public discussions through the civic association D.O.S.T.; it also focuses on the antisemitic stance of the czech left-wing regardless whether we are talking about groups connected with the parliamentary Communist party (KSČM) or different left-wing orientated groups out of KSČM.The issue of the New World Order, which is nothing more that a modern version of classical conspiration theory, that include the obligaroty antisemitism as well, is also briefly mentioned in the work. Describtion and analysis of individual areas od antisemitic demonstrations are accompanied by studies of some important antisemitic manifestations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Soucasny antisemitismus v CR.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oborsky_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oborsky_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce962,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oborsky_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce515,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4307

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.