Title: Antisemitismus v ČR po roce 1989
Other Titles: Contemporary antisemitism in the CR - anti-Semitism after 1989
Authors: Oborský, Stanislav
Advisor: Tydlitátová, Věra
Referee: Tarant, Zbyněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4307
Keywords: antisemitismus;antisionismus;ideologie;Izrael;katolíci;komunisté;konspirace;levice;národovectví;nacionalismus;pravice;Palestina;Židé
Keywords in different language: antisemitism;antizionism;ideology;Israel;catholics;communists;conspiracy;left;nationhood;nationalism;right;Palestine;Jews
Abstract: Práce ?Současný antisemitismus v České republice? se zabývá popisem a analýzou některých antisemitských projevů, které se objevují ve veřejném prostoru a veřejném diskursu současné české společnosti. Věnuje pozornost zejména těm antisemitským postojům, které nalézáme především u české konzervativní katolické a národovecké pravice, soustředěné kolem Institutu sv. Josefa, a která vstupuje do politického prostoru a veřejné diskuse prostřednictvím občanského sdružení D. O. S. T., a protižidovským postojům české levice, ať již jde o skupiny spojené s parlamentní Komunistickou stranou Čech a Moravy (KSČM), nebo o různé levicové skupiny mimo sféru KSČM.Práce se také stručně dotýká problematiky tzv. New World Order (NWO), což je jen moderní variantou klasické konspirační teorie a jejíž je antisemitismus obligatorní součástí. Popis a analýza jednotlivých oblastí antisemitských projevů je v této práci doplněna případovými studiemi některých významných projevů antisemitismu.
Abstract in different language: The work called ?Současný antisemitismus v České Republice? describes and analyzes some of the antisemitic manifestations, which emerge in public discourse of the present czech society.The publication focuses especially on those antisemitic stances, which can be found primarily among the czech conservative catholics and nationalistic right-wing, which concentrate around the institution of St. Joseph and which enter the political area and public discussions through the civic association D.O.S.T.; it also focuses on the antisemitic stance of the czech left-wing regardless whether we are talking about groups connected with the parliamentary Communist party (KSČM) or different left-wing orientated groups out of KSČM.The issue of the New World Order, which is nothing more that a modern version of classical conspiration theory, that include the obligaroty antisemitism as well, is also briefly mentioned in the work. Describtion and analysis of individual areas od antisemitic demonstrations are accompanied by studies of some important antisemitic manifestations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soucasny antisemitismus v CR.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Oborsky_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Oborsky_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce962,86 kBAdobe PDFView/Open
Oborsky_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce515,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4307

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.