Title: Zvyšování a prohlubování kvalifikace a kvalifikační smlouva
Other Titles: Qualification Upgrading and Improvement of Qualification, Qualification contract
Authors: Holakovská, Kristýna
Advisor: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Referee: Šimečková Neklová Markéta, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43234
Keywords: péče o zaměstnance;odborný rozvoj zaměstnanců;kvalifikace;zvyšování kvalifikace;prohlubování kvalifikace;kvalifikační dohoda;uplatnění absolventů škol na trhu práce
Keywords in different language: care of employees;professional development of employees;qualification;upgrading of qualifications;improvement of qualification;qualification contract;employment of graduates on the labor market
Abstract: Cílem mé diplomové práce je charakterizovat a analyzovat obecnou právní úpravu zvyšování a prohlubování kvalifikace, což je forma odborného rozvoje zaměstnanců, kterou můžeme subsumovat pod péči o zaměstnance. Pro komplexnost mé práce se věnuji i např. daňovým aspektům odborného rozvoje nebo uplatnění absolventů na trhu práce, ale také komparaci české a slovenské právní úpravy v oblasti kvalifikace a vzdělání. Práce je rozdělena do 10 kapitol, v úvodu představuji důvod vybrání tohoto tématu a také systematiku jednotlivých kapitol. V první kapitole uvádím základní pojmy, jako nezaměstnanost či trh práce a také se věnuji pojmu uchazeč o zaměstnání a s tím spjatá práva a povinnosti. Druhá kapitola již představuje základ, pod který se řadí téma této diplomové práce, jedná se o péči o zaměstnance. Navazuji na to kapitolou o odborném rozvoji zaměstnanců, kde uvádím formy odborného rozvoje, kterými jsou právě zvyšování a prohlubování kvalifikace. Čtvrtá kapitola již obsahuje jedno z hlavních témat, prohlubování kvalifikace, kde zprvu charakterizuji tento pojem a poté poukazuji na práva a povinnosti, která vznikají v souvislosti s prohlubováním kvalifikace, jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele. Pátá kapitola pojednává o zvyšování kvalifikace a je systematicky totožná s čtvrtou kapitolou, aby byl lépe rozpoznatelný rozdíl mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace. V poslední podkapitole shrnuji jednotlivé rozdíly pro upřesnění. Kapitola šestá uvádí také jedno z hlavních témat, které je důležité pro komplexnost mé práce. Jedná se kvalifikační dohodu, práva a povinnosti stran kvalifikační dohody a obsahové a formální náležitosti. V neposlední řadě pro úplnost problematiky zvyšování a prohlubování kvalifikace jsem se jen ve stručnosti snažila obsáhnout daňové aspekty odborného rozvoje. Kapitola osmá je věnována diskutovanému tématu uplatnění absolventů škol na trhu práce a otázce významnosti vysokoškolského titulu. Předposlední kapitola porovnává legislativní úpravu v České a Slovenské republice v oblasti kvalifikace a vzdělání. Na závěr jsem zcela ve stručnosti poukázala na téma uznávání odborných kvalifikací a vzdělání v Evropské unii.
Abstract in different language: The purpose of my thesis is to characterize and analyze the general legal regulation of improvement of qualification and upgrading of qualification, which is a form of professional development of employees, which we can subsume under the care of employees. To reach the complexity of my work, I also focus on the tax aspects of professional development or the employment of graduates on the labor market, but also the comparison of Czech and Slovak legislation in the area of qualifications and education. The thesis is divided into 10 chapters, in the introduction I present the reason for choosing this topic and also the systematics of individual chapters. In the first chapter I introduce basic terms such as unemployment or labor market and I also deal with the concept of job seeker and related rights and obligations. The second chapter already represents the basis under which the topic of this thesis belongs, it is about the care of employees. This is followed by a chapter on professional development of employees, where I mention the forms of professional development, which are improvement of qualification and upgrading of qualification. The fourth chapter already contains one of the main topics, improvement of qualification, where I first characterize this term and then point out the rights and obligations that arise in connection with the upgrading of qualification, both on the part of the employee and on the part of the employer. The fifth chapter deals with the upgrading of qualifications and is systematically identical to the fourth chapter in order to make the difference between the improvement of qualification and upgrading of qualification more clearly recognizable. In the last subchapter I summarize the differences for clarification. Chapter Six also lists one of the main topics that are important to the complexity of my work. These are the Qualification contract, the rights and obligations of the parties to the Qualification contract, and the content and formal requirements. Last but not least, for the purpose of completing the issue of of improvement of qualification and upgrading of qualification, I have just briefly tried to cover the tax aspects of professional development. The eighth chapter is devoted to the discussed topic of the employment of school graduates in the labor market and the question of the importance of a university degree. The penultimate chapter compares legislation in the Czech and Slovak Republics in the field of qualifications and education. Finally, I have very briefly pointed out the issue of the recognition of professional qualifications and education in the European Union.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Holakovska, KPP - DP, Zvysovani a prohlubovani kvalifikace a kvalifikacni smlouva.pdfPlný text práce642,86 kBAdobe PDFView/Open
Holakovska-2.pdfPosudek oponenta práce115,71 kBAdobe PDFView/Open
Holakovska-1.pdfPosudek vedoucího práce196,53 kBAdobe PDFView/Open
Holakovska Kristyna.pdfPrůběh obhajoby práce290,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43234

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.