Title: Dohoda o vině a trestu
Other Titles: Plea bargain
Authors: Štork, Lukáš
Advisor: Kocina Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Wipplinger Eduard, JUDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43431
Keywords: dohoda o vině a trestu;odklon;státní zástupce;obviněný;trestní řád;obžaloba
Keywords in different language: plea bargain;diversion;public prosecutor;defendant;criminal procedure code;indictment
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá institutem trestního práva - dohodou o vině a trestu, která byla do českého právního řádu začleněna v roce 2012. Práce popisuje podmínky a průběh sjednávání dohody a proces jejího schvalování. Je zde také pojednáno o legislativním procesu, v jehož rámci byla dohoda o vině a trestu přijata. Práce obsahuje též porovnání s právní úpravou dohody o vině a trestu na Slovensku a analýzu aktuální míry využití dohody v české aplikační praxi.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the institute of criminal law - an agreement on guilt and punishment, which was incorporated into the Czech legal system in 2012. The thesis describes the conditions and course of negotiating the agreement and the process of its approval. It also discusses the legislative process in which an agreement on guilt and punishment was adopted. The thesis also contains a comparison with the legal regulation of the agreement on guilt and punishment in Slovakia and an analysis of the current level of use of the agreement in Czech application practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Lukas Stork.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Stork.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Stork.pdfPosudek oponenta práce60,79 kBAdobe PDFView/Open
pr.ob. Stork.pdfPrůběh obhajoby práce257,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.