Title: Právní úprava regulace mobilních zdrojů znečištění ovzduší
Other Titles: The Legislation of the Regulation of Mobile Sources of Pollution of Air
Authors: Krutina, Václav
Advisor: Stejskal Vojtěch, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Horáček Zdeněk, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43458
Keywords: ochrana životního prostředí;znečišťování ovzduší;znečištění ovzduší;ochrana ovzduší;doprava
Keywords in different language: environmental protection;air polluting;air pollution;air protection;transportation
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o právní regulaci mobilních zdrojů znečišťování ovzduší. Velmi zjednodušeně řečeno, tématem této práce je právní úprava ochrany ovzduší před znečišťováním ze všeho, co se hýbe. Jelikož se jedná o velice rozsáhlou problematiku, nejprve bude vymezen rámec, který je společný pro všechny mobilní zdroje. Následně se zaměřím na ty nejvýznamnější zdroje znečišťování, mezi něž se řadí zejména silniční doprava. V rámci této práce jsou vytyčeny tři základní cíle. Prvním cílem je vymezení základů ochrany ovzduší. Tomuto cíli je věnována 1. kapitola, v níž jsou formulovány základní pojmy, mezi které patří ovzduší, ochrana ovzduší, znečišťování ovzduší, znečištění ovzduší a zdroje znečišťování ovzduší. Druhý cíl představuje shrnutí těch nejdůležitějších pramenů právní úpravy regulace mobilních zdrojů znečišťování ovzduší, to je předmětem 2. kapitoly. V této kapitole jsou uvedeny zvlášť prameny práva mezinárodního, zvlášť prameny EU a zvlášť prameny ČR. V rámci podkapitoly, jež se věnuje českým pramenům, je shrnut též historický vývoj české právní úpravy. Třetím cílem je rozbor těch nejdůležitějších nástrojů právní úpravy regulace mobilních zdrojů znečišťování ovzduší. Nejprve jsou ve 3. kapitole uvedeni nejvýznamnější adresáti a vykonavatelé veřejné správy z oblasti regulace mobilních zdrojů. Samotným nástrojům je věnována kapitola 4., jež na úvod vymezuje pojem nástroje regulace a poté pojednává o těch nejzásadnějších nástrojích. V kapitole 4. budou uvedeny rovněž některé nejdůležitější sankční nástroje. Sankční nástroje budou vymezeny v rámci pojednání o těch nástrojích regulace, za jejichž porušení dochází k uplatnění těchto sankčních nástrojů. Poslední kapitola bude též zahrnovat některé kritické názory i případné úvahy de lege ferenda.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the legal regulation of mobile sources of air pollution. Simply put, the topic of this thesis is the legal regulation of air protection from everything that is moving causing pollution. First, a framework that is common to all mobile resources will be presented. Because it concerns a very broad issue, I will focus on the most significant sources of pollution, which includes especially road transportation Within this diploma thesis, three basic goals have been set. The first goal is to define the principles of air protection. Chapter one applies this principle, in which the basic concepts are formulated, which include atmosphere, air protection, air polluting, air pollution and sources of air polluting. The second goal is a summary of the most important sources of legal regulation of mobile sources of air polluting, which is the subject of Chapter two. In this chapter there are stated separately the sources of international law, separately the sources of the EU and separately the sources of the Czech Republic. Within the subchapter dealing with the Czech sources, the historical development of the Czech legislation is also summarized. The third goal is the analysis of the most important tools of legal regulation of mobile sources of air pollution. At first, Chapter three lists the most important addressees and executors of public administration in the field of regulation of mobile sources. Chapter four is dedicated to the tools themselves, which the introduction defined, namely the concept of tools of regulation and then discusses specifically the most fundamental tools. Chapter four will also introduce some of the most important sanctioning measures. The sanction measures will be defined within the province of those tools of regulation, for which violation occurs, thereby applying these punitive measures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravni uprava regulace mobilnich zdroju znecistovani ovzdusi - Diplomova prace - Vaclav Krutina - Final.pdfPlný text práce883,16 kBAdobe PDFView/Open
DP-Krutina-Horacek.pdfPosudek oponenta práce48,57 kBAdobe PDFView/Open
DP-Krutina-Stejskal.pdfPosudek vedoucího práce38,11 kBAdobe PDFView/Open
DP-Krutina-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce561,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43458

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.