Title: Potenciál rozvoje modro-zelené infrastruktury v kampusu Západočeské univerzity v Plzni
Authors: Žák, Pavel
Advisor: Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
Referee: Karhanová Štěpánka, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43535
Keywords: modro-zelená infrastruktura;mzi;hospodaření s dešťovou vodou;hdv;kampus;západočeská univerzita
Keywords in different language: blue-green infrastructure;bgi;stormwater management;campus;university of west bohemia
Abstract: Tato práce se věnuje potenciálu rozvoje modro-zelené infrastruktury v kampusu ZČU v Plzni. Pro jeho stanovení bylo třeba provést inventarizaci současného stavu modro-zelené infrastruktury kampusu. Byly tak vytvořeny kartografické výstupy, které popisují prostorovou distribuci povrchů, georeliéf či odvodnění veřejných prostranství. K hodnocení prostorového rozložení modro-zelené infrastruktury byl zvolen ukazatel Helsinki Green Factor a koeficient odtoku. Nejvyššího skóre Helsinki Green Factoru dosahují plochy v okrajových částech univerzitního kampusu, kde se nachází les či náletová zeleň. Tyto plochy vykazují i velmi nízký odtok srážkové vody. Na základě všech analytických podkladů byla navržena modro-zelená opatření, která mají za úkol zefektivnit hospodaření s dešťovou vodou v univerzitním kampusu a snížit dopady změny klimatu.
Abstract in different language: The thesis deals with the potential for the development of blue-green infrastructure on campus of University of West Bohemia in Plzen. To determine it, it was necessary to make an inventory of the current state of the blue-green infrastructure of the campus. The cartographic outputs describe spatial distribution of surfaces, georelief or drainage in public spaces. Index of blue-green infrastructure Helsinki Green Factor and runoff coefficient were selected to evaluate the spatial distribution of the blue-green infrastructure. Peripheral areas of the campus have the highest score of Helsinki Green Factor because there is a forest or areas with woody plants. These areas show very low stormwater runoff. Based on all analytical data, blue-green measures have been designed to make rainwater management on the university campus more efficient and to reduce the impacts of climate change.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ZakPavel.pdfPlný text práce5,97 MBAdobe PDFView/Open
PV_Zak.pdfPosudek vedoucího práce886,54 kBAdobe PDFView/Open
PO_Zak.pdfPosudek oponenta práce192,92 kBAdobe PDFView/Open
Zak.pdfPrůběh obhajoby práce175,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43535

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.