Title: Využívání sociálních sítí ve volební kampani v parlamentních volbách na Slovensku v roce 2020
Other Titles: Using of the social media in parliamentary elections in Slovakia in 2020
Authors: Zaňáková, Tereza
Advisor: Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Referee: Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43707
Keywords: volební kampaň;negativní kampaň;sociální sítě;facebook;web 2.0;analýza;slovenské volby 2020
Keywords in different language: election campainging;negative campainging;social media;facebook;web 2. 0;analysis;slovakai election 2020
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá využíváním sociálních sítě Facebook ve volební kampani v parlamentních volbách na Slovensku v roce 2020. Cílem práce je zmapovat obsah příspěvků, které sdílely úspěšné politické strany na sociální síti Facebook. První část práce se zabývá popisem užité metody. Tou je obsahová analýza. Následující část obsahuje vhled do vývoje volebních kampaní. Je zde uvedena definice a její možné dělení. Jelikož je cílem práce zkoumat obsah příspěvků na sociální síti, tak uvedu i definici, vývoj a vliv nových médií na volební kampaň. Poslední část se věnuje interpretaci získaných dat z facebookových účtů vybraných stran.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with using of social network Facebook in the election campaign in the parliamentary elections at Slovakia in the 2020. The aim of the thesis is to map the content of articles, that were shared by successfull political parties on the social network Facebook. The first part of the thesis follows up description of the method used. That is the content analysis. Following part contains look to the evolution of election campaigns. The definition is introduced there and its possible division. As is the aim of the thesis to investigate content of the articles on the social network, I will introduce also the definition, evolution and the impact of new media on the election campaign. The last part is devoted to the interpretation obtained data from the facebook accounts of the selected parties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zanakova FINAL.pdfPlný text práce534,96 kBAdobe PDFView/Open
BP_POL_OPO_Zanakova.pdf.pdfPosudek oponenta práce146,23 kBAdobe PDFView/Open
BP_POL_VED_Zanakova.pdfPosudek vedoucího práce695,34 kBAdobe PDFView/Open
zanakova.pdfPrůběh obhajoby práce217,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43707

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.