Title: Pobyt dětí v přírodě a jeho didaktický význam pro počáteční přírodovědné poznávání v MŠ
Other Titles: Children's stay in nature and its didactic significance for initial scientific knowledge in kindergarten
Authors: Lukšovská, Veronika
Advisor: Podroužek Ladislav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43870
Keywords: příroda;pobyt venku;zdraví;dítě předškolního věku;environmentální výchova;vztah k přírodě;mateřská škola;rodina
Keywords in different language: nature;stay outside;health;preschool child;environmental education;relationship to nature;kindergarten;family
Abstract: Bakalářská práce pojednává o pobytu dětí v přírodě a jeho významu v životě dítěte předškolního věku. Cílem práce je čtenáři přiblížit, jak moc důležité je dětem pobyt a pohyb v přírodě zprostředkovat ať už s rodinou, nebo s mateřskou školou. V analytické části se práce zabývá problematikou upadajícího zájmu o přirozený pohyb a pobyt v přírodě s dětmi. V závěru práce je uveden týdenní tematický plán do mateřské školy, jehož záměrem je nejen učitele, ale i rodiče inspirovat k četnějšímu pobytu venku s dětmi a inspirovat k aktivitám, které v dětech prohloubí kladný vztah k přírodě.
Abstract in different language: Title: Children's stay in nature and its didactic significance for initial scientific knowledge in kindergarten The bachelor thesis deals with the stay of children in nature and it is importance in the life of a preschool child. The aim of the work is to introduce the reader to how important it is for children to mediate their stay and movement in nature, either with the family or with the kindergarten. In the analytical part, the work deals with the issue of declining interest in natural movement and living in nature with children. At the end of the thesis, a weekly thematic plan for kindergarten is presented, the intention of which is not only to inspire teachers but also parents to stay more often with children and to inspire activities that deepen the positive attitude towards nature in children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luksovska Veronika bakalarska prace.pdfPlný text práce3,9 MBAdobe PDFView/Open
Luksovska_VP.pdfPosudek vedoucího práce167,12 kBAdobe PDFView/Open
Luksovska OP.pdfPosudek oponenta práce761,85 kBAdobe PDFView/Open
Luksovska O.pdfPrůběh obhajoby práce871,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43870

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.