Title: Komunikace dětí s autismem jako nástroj jejich socializace v předškolním věku
Other Titles: Communication of children with autism as a tool of their socialisation in pre-school age
Authors: Janowiaková, Eva
Advisor: Slowík Josef, PhDr. Ph.D.
Referee: Soukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43877
Keywords: poruchy autistického spektra;dětský autismus;předškolní věk;komunikace;socializace;komunikační systémy;komunikační pomůcky
Keywords in different language: autism spectrum disorder;child autism;preschool age;communication;socialization;communication systems;communication tools
Abstract: Bakalářská práce se zabývá komunikací dětí s poruchou autistického spektra (PAS), která slouží jako nástroj socializace v předškolním věku. Teoretická část vymezuje základní poznatky o PAS a možnosti vzdělávání těchto dětí v předškolních zařízeních. Dále jsou přiblíženy problematické oblasti komunikace a socializace, jejich vývoj u dětí s PAS, formy a způsoby pro podporu těchto oblastí. Výzkumné šetření vychází ze zkušeností rodičů dětí s PAS a pedagogů, kteří s nimi pracují. Ve výzkumné části se na základě těchto výpovědí vyhodnocuje, jakým způsobem ovlivňuje komunikace u dětí s PAS v předškolním věku jejich začleňování se do vrstevnické skupiny.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the communication of children with autism spectrum disorder (ASD), which serves as a tool for socialization in the preschool age. The theoretical part defines the basic knowledge about ASD and the possibilities of educating these children in preschool facilities. Furthermore, the problematic areas of communication and socialization, their development in children with ASD, forms and ways to support these areas are presented. The research is based on the experience of parents of children with ASD and the teachers that work with them. In the research part, on the basis of these statements, it is evaluated how communication in children with ASD in the preschool age influences their integration into their peer group.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Janowiakova_Komunikace deti s autismem jako nastroj jejich socializace v predskolnim veku.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Janowiakova VP.pdfPosudek vedoucího práce910,69 kBAdobe PDFView/Open
Janowiakova OP.pdfPosudek oponenta práce148,73 kBAdobe PDFView/Open
Janowiakova O.pdfPrůběh obhajoby práce791,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.