Název: Řízení vztahů se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti
Další názvy: Customer Relationship Management and its importance for strengthening the competitiveness of business
Autoři: Říš, Jan
Vedoucí práce/školitel: Zahradníčková, Lenka
Oponent: Holečková, Yvona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4415
Klíčová slova: zákazník;zákaznický vztah;CRM;CRM výhody;inovace CRM
Klíčová slova v dalším jazyce: customer;customer relationship;CRM;advantages of CRM;innovation of CRM
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je ukázat, jak je možné zvýšit konkurenceschopnost podniku na základě péče o zákazníky a řízení vztahu se zákazníky. Obsahem této práce je přiblížení tématu řízení vztahu se zákazníky. Je zde obecně popsána problematika CRM systému, jeho předpoklady, výhody, rizika a bariéry. Práce se zaměřuje na popsání nutnosti aktivního přístupu k zákazníkům, jako podstatnou část moderní koncepce velkých firem. V bakalářské práci je charakterizován podnik Westtransport Plzeň a. s., na základě vztahu ke svým zákazníkům. Práce obsahuje analýzu současného stavu podniku a na základě této analýzy a informací z dotazníku rozeslaného zákazníkům, je v práci vypracován návrh inovace CRM v daném podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to show, how it is possible to increase the competitiveness of the company based on customer care and customer relationship management. The content of this work is to approach the topic of customer relationship management. There is generally described the issue of the CRM system, its assumptions, benefits, risks and barriers. Thesis focuses on describing the need for a proactive approach to customers as an essential part of modern concepts of large companies. The thesis is characterizing firm Westtransport Plzen a. s., by the relationship with their customers. The thesis includes analysis of the current situation of business. In this thesis is designed innovation of CRM in this business, on the basis of analysis and information from a questionnaire, sent to customers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_-_Jan_Ris.pdfPlný text práce898,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_ris_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_ris_OP.PDFPosudek oponenta práce467,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_ris.PDFPrůběh obhajoby práce163,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4415

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.