Název: Cesty k prosperitě lyžařské školy
Další názvy: The path towards prosperity of ski school
Autoři: Peroutka, Martin
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Holečková, Yvona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4436
Klíčová slova: marketing;segmentace trhu;prosperita;SWOT analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;market segmentation;prosperity;SWOT analysis
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce jsou cesty k prosperitě lyžařské školy Cool School. Cílem práce je charakteristika a analýza hlavních problémů firmy a navržení případných opatření pro zlepšení prosperity. V práci je popsána firma a dále jsou popsány vnější a vnitřní síly, ovlivňující podnik. Pomocí SWOT analýzy jsou charakterizovány silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby společnosti. Pomocí segmentace trhu jsou určeny cílové segmenty, pro které jsou navržena případná opatření pro zlepšení prosperity.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this bachelor work is path towards prosperity of the Cool School ski school. The aim of the work is to describe and analyse the main problems of this firm and to suggest possible measures for prosperity improvement. In this work the firm is described and then also external and internal forces, that influence the firm, are described. Using SWOT analysis there are described the strenghts, weaknesses, opportunities and threats of the firm. Using market segmentation there are identified the target segments, for which possible measures are suggested.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Martin Peroutka.pdfPlný text práce262,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peroutka v.pdfPosudek vedoucího práce271,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peroutka o.pdfPosudek oponenta práce266,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peroutka ob.pdfPrůběh obhajoby práce148,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4436

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.