Title: Didaktická úskalí českého jazyka na 2. stupni základní školy
Other Titles: Didactic problems of the czech language at the lower-secondary school
Authors: Matějková, Michaela
Advisor: Suda Zdeněk, PhDr. CSc.
Referee: Písková Růžena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44409
Keywords: didaktika;učebnice českého jazyka;jazykové problémy
Keywords in different language: didactic;textbook of czech language;linguistic problems
Abstract: V teoretické části práce jsme se zabývali základními didaktickými otázkami. V praktické části jsme se věnovali čtyřem jazykovým problémům, které jsme na základě výzkumu vyhodnotili jako problematické: životnost substantiv, deverbativní adjektiva, rozlišování přívlastku neshodného od příslovečného určení a předmětu a rozlišování příslovečného určení místa od příslovečného určení účelu. Zkoumali jsme teoretické vymezení těchto jevů a zároveň jejich výskyt v učebnicích pro druhý stupeň ZŠ, abychom zjistili, jak jsou jevy definovány a procvičovány ve školním prostředí. Komparovali jsme čtyři řady učebnic z různých nakladatelství (SPN, Fraus, Taktik a Nová škola) a hodnotili jejich přístup. Po analýze každého jevu jsme doporučili učitelům vhodný didaktický výklad a příklady aktivit, které považujeme za vhodné k pochopení zkoumaných jevů. Poté jsme vyvozovali závěry, které z našeho zkoumání vyplynuly, hodnotili jsme také zpracování učebnic.
Abstract in different language: In the theoretical part of the thesis, we dealt with basic didactic issues. In the practical part, we devoted to four language problems that we appraised as problematic on the basis of research: the animacy of nouns, deverbative adjectives, the distinguishing of attribute from adverbial and from object and the distinction of adverbial loci from adverbial modus. We examined the definition of these phenomena and their occurrence in textbooks for the second grade of primary school to see how phenomena are defined and practiced in the school. We compared four series of textbooks from different publishing houses (SPN, Fraus, Taktik and Nová škola) and assessed their approach. After analysing each phenomenon, we recommended to teachers didactic interpretation and examples of activities. We deduced the conclusions that came out of our investigation, we also evaluated the processing of textbooks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michaela_Matejkova - DIDAKTICKE_PROBLEMY_VE_VYUCE_CJ.pdfPlný text práce2,98 MBAdobe PDFView/Open
matejkova_piskova.pdfPosudek oponenta práce675,19 kBAdobe PDFView/Open
matejkova_suda.pdfPosudek vedoucího práce212,05 kBAdobe PDFView/Open
matejkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce100,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44409

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.