Název: Analýza školského systému České republiky a vliv dopadu státních reforem
Další názvy: Analysis of the school system in the Czech Republic and impact of state reforms
Autoři: Valešová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Divišová, Pavla
Oponent: Potměšil, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4445
Klíčová slova: školský systém;školské reformy;kurikulární reforma
Klíčová slova v dalším jazyce: school system;school reforms;curriculum reform
Abstrakt: Předložená bakalářská práce stručně popisuje současný systém vzdělávání České republiky. Analyzuje vývoj školského systému pomocí ukazatelů získaných ze statistických ročenek školství. Analýza vývoje je rozdělena do skupin: školy, žáci/studenti, učitelé/zaměstnanci a výdaje. Zjišťuje aktuální reformy řízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy za finanční podpory Evropského sociálního fondu, kde stávající stěžejní reformou je reforma kurikulární. Odvíjející se reformy jsou: autoevaluace škol, národní testování žáků 5. a 9. tříd, nová závěrečná zkouška a společná část maturitní zkoušky. Závěrem je zhodnocen dopad vybraných reforem na školy, žáky, ale také širokou veřejnost. K tomu je využito hodnocení OECD, průzkumů veřejného mínění, průzkumů názorů ředitelů a učitelů škol či analýz výsledků národních standardizovaných testů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis briefly describes the current educational system of the Czech Republic. It analyses the development of the education system with indicators derived from the statistical yearbooks of education. Analysis of the development is divided into groups: schools, pupils/students, teachers/staff and expenses. It detects the current reforms managed by the Ministry of Education, Youth and Sports for financial support from the European Social Fund, where the existing fundamental reform is the curriculum reform. The unfolding reforms are: self-evaluation of schools, national testing of pupils from the 5th and 9 classes, the new final exam and a common part of the graduation exam. Finally, it assesses the impact of selected reforms on schools, pupils, but also the general public. This is used from the OECD, polls, surveys of opinions of directors and teachers of schools and analysis of the results of national standardized tests.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP2012 Valesova.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_valesova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_valesova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_valesova.PDFPrůběh obhajoby práce234,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4445

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.