Název: Podoby prózy s tématikou okupace v české literatuře
Další názvy: Forms of Prose with Occupation Theme in the Czech Literature
Autoři: Pospíšilová, Anežka
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Viktora, Viktor
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4457
Klíčová slova: holocaust;okupace;nacismus;válka;koncentrační tábory;židovský národ;Židé;Němci
Klíčová slova v dalším jazyce: holocaust;occupation;nazism;war;concentration camps;jewish nation;Jews;Germans
Abstrakt: Téma této bakalářské práce nese název Podoby prózy s tématikou okupace v české literatuře. Práce je rozdělena do několika částí. První část přibližuje problematiku židovství a následně fenoménu války v české literatuře v prvních poválečných letech. Zbylé části jsou rozděleny podle časových časových období a vybraná díla jsou do nich zařazena. Hlavním cílem byla interpretace jednotlivých próz, sledování jejich proměn, prohloubení trafičního povědomí o dílech a podání odlišných pohledů na zpracování druhé světové války v české literatuře.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this bachelor´s thesis is Podoby prózy s tématikou okupace v české literatuře(The prose dealing with the theme of the occupation in Czech literature). The thesis is divided into several parts. The first part describes the issues of Judaism and the phenomenon of the war in Czech literature in the first post-war years. The others parts are divided according to the periods and the chosen pieces of work are categorized into them. The main aim was the interpretation of the prose, their changes, deepening of general knowledge about writings and showing the different views on the description of the Second World War in Czech literature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pospisilova.pdfPosudek vedoucího práce367,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).pospisilova.pdfPosudek oponenta práce800,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).pospisilova.pdfPrůběh obhajoby práce158,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4457

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.