Title: Podoby prózy s tématikou okupace v české literatuře
Other Titles: Forms of Prose with Occupation Theme in the Czech Literature
Authors: Pospíšilová, Anežka
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Viktora, Viktor
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4457
Keywords: holocaust;okupace;nacismus;válka;koncentrační tábory;židovský národ;Židé;Němci
Keywords in different language: holocaust;occupation;nazism;war;concentration camps;jewish nation;Jews;Germans
Abstract: Téma této bakalářské práce nese název Podoby prózy s tématikou okupace v české literatuře. Práce je rozdělena do několika částí. První část přibližuje problematiku židovství a následně fenoménu války v české literatuře v prvních poválečných letech. Zbylé části jsou rozděleny podle časových časových období a vybraná díla jsou do nich zařazena. Hlavním cílem byla interpretace jednotlivých próz, sledování jejich proměn, prohloubení trafičního povědomí o dílech a podání odlišných pohledů na zpracování druhé světové války v české literatuře.
Abstract in different language: The topic of this bachelor´s thesis is Podoby prózy s tématikou okupace v české literatuře(The prose dealing with the theme of the occupation in Czech literature). The thesis is divided into several parts. The first part describes the issues of Judaism and the phenomenon of the war in Czech literature in the first post-war years. The others parts are divided according to the periods and the chosen pieces of work are categorized into them. The main aim was the interpretation of the prose, their changes, deepening of general knowledge about writings and showing the different views on the description of the Second World War in Czech literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
pospisilova.pdfPosudek vedoucího práce367,99 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).pospisilova.pdfPosudek oponenta práce800,5 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).pospisilova.pdfPrůběh obhajoby práce158,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.