Název: Typy učení se a čeština jako cizí jazyk (se zřetelem ke slovní zásobě)
Další názvy: Learning styles and the Czech language as a foreign language with focus on lexis
Autoři: Jedličková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Milan
Oponent: Macháčková, Dita
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4460
Klíčová slova: nabývání znalosti jinojazyčného kódu;kognitivní styly;styly učení;vlastní výzkum;dotazník stylů učení
Klíčová slova v dalším jazyce: methods of acguisition of language code;cognitive styles;learning styles;research;questionnaire
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá typy učení se a češtinou jako cizím jazykem se zřetelem ke slovní zásobě. V úvodní teoretické části jsme vysvětlili tři základní metody nabývání znalosti jinojazyčného kódu a klíčové pojmy spojené s procesem učení. Také jsme se zabývali samotnými styly učení. Přiblížili jsme základní pojmy spojené s touto problematikou a objasnili termín kognitivní styly. Velký úsek z této teoretické části je věnován i stylům učení, a to převážně nejrozšířenějšímu stylu, a to stylu vizuálnímu. Druhá část této práce se zabývá praktickým výzkumem, který byl proveden dotazníkovou metodou u vysokoškolských studentů. Z jejich odpovědí jsme vyhodnotili nejčastější učební styl podle dominujícího smyslu a dále jejich strategii, kterou používají při samotném procesu učení. Další část výzkumu byla věnována hodnocení vybraných učebnic českého jazyka pro cizojazyčné mluvčí. Závěrem jsme stanovili lingvodidaktická doporučení, pro usnadnění výuky českého jazyka zahraničním studentům.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this thesis is ?Learning Styles and the Czech Language as a Foreign Language with Focus on Lexis.? In the leading theoretical part we described three basic methods of acquisition of the language code and key concepts like memorizing. Thereafter, we focused on learning styles. We explained the main specific terminology about this aspect of learning and clarified the technical term ?cognitive styles?. A great deal of this theoretical part has focused on the main learning style ? visual learning style. The next part of my thesis contains the results of practical research, which was realized by administering questionnaires to university students and their answers demonstrated their preferences of learning styles. The other part of the research was the evaluation of selected textbooks of the Czech language for foreigners. At the end, we recommended some linguistic and didactical methods for foreign students to help them in their studies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jedlickova M. - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jedlickova.pdfPosudek vedoucího práce357,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).jedlickova.pdfPosudek oponenta práce390,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).jedlickova.pdfPrůběh obhajoby práce176,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4460

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.