Title: Výuka hudební výchovy na 1. stupni základní školy z hlediska aktivizace žáků
Other Titles: Teaching music to primary school learners in terms of their activation
Authors: Bradáčová, Renata
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Růžičková Veronika, Mgr. et Mgr. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44709
Keywords: hudební výchova;aktivizace žáků;význam hudby;hudební schopnosti;hudební aktivity dětí
Keywords in different language: music education;activation of pupils;importance of music;musical abilities;musical activities of children
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou možností aktivizace žáků ve výuce hudební výchovy. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny jednotlivé prvky, které ovlivňují aktivizaci žáků, východiska současné koncepce hudební výchovy a jejich začlenění do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jsou zde uvedeny také hudební činnosti, prostřednictvím kterých žáky aktivizujeme. V praktické části jsou zpracovány didaktické přípravy pro každý ročník na 1. stupni základní školy. Za přípravou se nachází reflexe z aplikované přípravy na vyučování nebo zhodnocení zpětné vazby od učitelů na připravenou výukovou jednotku.
Abstract in different language: The thesis deals with the possibilities of activating pupils in teaching music education. The work contains a theoretical and practical part. The theoretical part defines the individual elements that affect the activation of pupils, the basis of the current concept of music education and their inclusion in the Framework Education Programme for Elementary Education. Also presented, are musical activities through which we activate pupils. The practical part deals with didactic preparations for each year of primary school. Behind the preparation is a reflection or evaluation of feedback from teachers on the prepared learning unit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Bradacova_finalni_podoba.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
BRADACOVA_ DP_vedouci_Sla_2021.pdfPosudek vedoucího práce276,72 kBAdobe PDFView/Open
Bradacova_DP_oponent_Ruz_2021.pdfPosudek oponenta práce207,4 kBAdobe PDFView/Open
Bradacova_obhajoby_16.6.21.09.jpgPrůběh obhajoby práce238,6 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44709

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.