Title: Uliční názvosloví v Klatovech
Other Titles: The Street Titles in Klatovy
Authors: Kortánová, Iva
Advisor: Chýlová, Helena
Referee: Suda, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4482
Keywords: onomastika;urbanonyma;uliční názvy;Klatovy;jazyková charakteristika
Keywords in different language: onomastics;urbanonyms;street names;Klatovy;linguistic characteristic
Abstract: Téma bakalářské práce je Uliční názvosloví v Klatovech. Práce má teoretický a praktický charakter. V teoretické části se budeme zabývat onomastikou, urbanonymií a urbanonymy, dále pojmenováním ulic v obecném charakteru a samozřejmě i historií města Klatovy. Praktická část se zabývá motivačními typy uplatňujícími se v uličním názvosloví města Klatovy. Dále si rozdělíme uliční názvy podle jejich motivace do skupin. V následujícím zkoumání se budeme snažit zjistit, jaké obecné tendence se projevují při pojmenovávání ulic v městě Klatovy. Budeme se zabývat motivačními typy a posuzovat, zda nějaký motivační typ výrazně převládá nad ostatními. Předpokládáme vyšší počet ulic pojmenovaných podle osobností, dále očekáváme četné zastoupení názvů ulic podle směru a polohy ulice. V jazykové charakteristice si uliční pojmenování rozdělíme do skupin dle jejich počtu slov v názvu, tedy na pojmenování jednoslovná, dvouslovná a tříslovná. Dále tyto názvy rozdělíme do několika skupin dle určitých kritérií. V další části se budeme zabývat vývojem uličního názvosloví města Klatovy z chronologického hlediska.
Abstract in different language: The topic of this bachelor´s thesis is Street nomenclature in Klatovy. The thesis has both theoretical and practical aspect. The theoretical part is focused on onomastics, urbanonymics and urbanonyms, furthermore, street names in general and of course the history of the town Klatovy. The practical part deals with types of motivation asserting in the street nomenclature in Klatovy. Then the street names are divided into the groups according to their motivation. Following research describes general tendencies emerging in street names in Klatovy. This part also deals with types of motivation, especially the judgement if some motivation type markedly dominates above all, expecting higher number of streets named after persons and direction or location. In the language characteristics the street names are divided according to the number of words, so that there are names containing one, two or three words. Furthermore, these names are divided into several groups according to particular criteria. The next part deals with the development of the street names in Klatovy from the chronological point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Kortanova.pdfPlný text práce367,54 kBAdobe PDFView/Open
kortanova.pdfPosudek vedoucího práce136,83 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).kortanova.pdfPosudek oponenta práce392,05 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).kortanova.pdfPrůběh obhajoby práce160,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4482

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.